تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه


امکان سنجی طرح ها

مطالعه امکان سنجی نوع روش تحقیق به ویژه در علوم مهندسی و مدیریت صنعتی است که شامل موارد زیر است:

1 – فرایند کنترل و شناخت مسائل·

2 – شناسایی اهداف· فرصت ها و تهدید ها

3- شرح موقعیت ها

4 – شناسایی در آمدها

5 – شناسایی هزینه ها

7 – در کل تجزیه و تحلیل یک پروژه

یک طرح امکان سنجی از چه بخش هایی تشکیل شده است :

بخش اول : آشنایی با طرح و شرکت

بخش دوم : بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )،

بخش سوم : مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح،

بخش چهارم : برآورد سرمایه گذاری طرح ،

بخش پنجم : برآورد هزینه های تولید و ارزش فروش سالانه طرح

بخش ششم : پیش بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح

بخش هفتم : تعیین شاخص های مالی و اقتصادی طرح

مطالعات امکان سنجي مقدماتي (PFS)، چيست و در چه مواقعي انجام مي شود؟

در مطالعات امكان سنجي مقدماتي (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلي پروژه پرداخته مي شود و معمولا در زماني که سرمايه گذار با چند گزينه مختلف روبروست انجام مي گردد. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

1- بازنگري، بازبيني و اعلام نظر در مورد مطالعات پيدايش طرح

2- تعيين و تحليل گزينه هاي فني طرح

a- تعيين و تحليل گزينه هاي محل اجراي طرح

b- تعيين و تحليل گزينه هاي فناوري طرح

c – تعيين و تحليل گزينه هاي روش اجراي طرح

d- تعيين و اولويت بندي گزينه هاي فني طرح متشكل از گزينه هاي محل اجراي طرح، گزينه هاي فناوري طرح و گزينه هاي روش اجراي طرح

e – تهيه برنامه زماني اجراي مقدماتي براي گزينه هاي فني مختلف طرح

3- تحليل مالي و اقتصادي گزينه هاي فني طرح

a- تعيين ضوابط حاكم بر نحوه اندازه گيري هزينه ها و درآمدهاي طرح

b- برآورد هزينه هاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار تفكيك هزينه هاي كمي و غيركمي

c- برآورد درآمدهاي هريك تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار درآمدهاي كمي و غيركمي

d- تحليل هزينه – درآمد و اولويت بندي اقتصادي گزينه فني طرح

e- تحليل حساسيت هر يك از گزينه ها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات قابليت دسترسي و ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف، تعيين درجه عدم قطعيت برآوردها و تجديد نظر در اولويت بندي اقتصادي گزينه ها

4- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح

a- برآورد هزينه ها و درآمدهاي كمي هر يك از گزينه هاي فني بر مبناي قيمت هاي بازار، ضمن در نظر گرفتن ماليات هاي متعلقه

b- تحليل حساسيت برآوردها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات در قابليت دسترسي، ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف و تعيين درجه عدم قطعيت آنها

c- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح و اولويت بندي آنها

5- بررسي هاي اجتماعي و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي هر يك از گزينه ها

6- ارزيابي فني – اقتصادي و مالي گزينه هاي مختلف طرح و اولويت بندي آنها

7- تهيه گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح

مطالعات امکان سنجي نهايي (FS)، چيست ؟

مطالعات امكان سنجي نهايي (Feasibility Study)، پس از مرحله پيدايش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام مي شود. اين مطالعات بنا به نياز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفي از جزئيات پروژه مي تواند وارد شود. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

1- تعيين ساختگاه طرح

a- تعيين گزينه هاي ساختگاه طرح در محل انتخابي براي اجراي طرح

b- مقايسه و اولويت بندي گزينه هاي مختلف ساختگاه طرح و تهيه گزارش انتخاب ساختگاه

2- مطالعات مهندسي پايه و طراحي اوليه

a- بازنگري و تكميل اطلاعات و داده هاي اوليه مربوط به شرايط جوي، زمين شناختي و آب شناختي ساختگاه، امكانات زيربنايي قابل دسترس براي طرح شامل منابع آب، منابع انرژي، منابع نيروي انساني،

b- سيستم هاي حمل و نقل،‌ منابع تامين مواد خام، مواد اوليه و مصالح

c- مطالعات مهندسي پايه و طراحي مواد اوليه و فرآيند

d- جانمايي و آرايش واحدها، سيستم ها و تجهيزات طرح

e- طراحي مهندسي اوليه شامل مهندسي فرآيند، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات مكانيكي، طراحي اوليه كارهاي لوله كشي، طراحي اوليه كارهاي ساختماني و زيربنايي، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات برقي، طراحي اوليه سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق

f- تهيه فهرست اقلام عمده كليه واحدها، سيستم ها و بخشهاي مختلف طرح شامل فهرست مصالح و مقادير آنها، تجهيزات و ماشين آلات و ابزار آلات مورد استفاده در كار.

3-تعيين خط مشي اجرائي طرح

a-تعيين گزينه هاي تفكيك طرح به پرو‍ه هاي مستقل با فصل مشترك هاي مشخص با يكديگر

b-تعيين گزينه هاي تقسيم كار بين مشاوران، سازندگان و پيمانكاران

c-اولويت بندي گزينه هاي اجرايي با توجه به قابليت هاي اجرايي قابل دسترس، برنامه زمانبندي طرح و هزينه هاي طرح

4-تهيه برنامه زمان بندي طرح به تفكيك پروژه ها براي فعاليت ها و خدمات مهندسي، تداركات، پشتيباني تداركات، كنترل كيفيت، ساخت (شامل عمليات ساخت و نصب)، مالي، تجهيز نيروي انساني براي دوره بهره برداري و راه اندازي

5 – برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ارزي و ريالي طرح به تفكيك پروژه ها

6- تهيه و ارائه گزارش مرحله امكان سنجي نهايي.

هدف و بی طرفی

مطالعه امکان سنجی، پتانسیل موفقیت یک پروژه را ارزیابی می کند، به همین دلیل بی طرفی یک فاکتور مهم در اعتباری است که از طرف سرمایه گذاران و موسسات وام دهنده داده می شود.به همین دلیل باید این کار را به صورت هدف مند انجام داد و از یک روش بی طرفانه برای فراهم کردن اطلاعاتی که تصمیم ها بر مبنای آن گرفته می شوند استفاده نمود.

امکان سنج باید فردی با تجربه باشد تا بتواند به درستی هزینه، زمان، افراد لازم و تعیین سرحدات را تخمین بزند.

پنج فاکتور رایج در مطالعه امکان سنجی:

عبارت مخفف تلوس (TELOS) به معنی پنج زمینه در امکان سنجی است که شامل:

زمان بندی (scheduling) می شود.

امکان سنجی تکنولوژی و سیستم

این ارزیابی بر اساس طراحی کلی ملزومات سیستم و برای تعیین این که شرکت دارای تخصص فنی لازم برای تکمیل پروژه می باشد، انجام می شود. زمانی که یک گزارش امکان سنجی نوشته می شود، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرند:

یک توضیح خلاصه از کسب و کار برای ارزیابی فاکتور های محتمل تری که می توانند مطالعه را تحت تاثیر قرار دهند.

بخشی از کسب و کار که مورد بررسی قرار می گیرد:

فاکتور انسانی و اقتصادی

راه حل های ممکن برای مسایل

در این سطح، دغدغه ما این است که آیا پروپوزال با در نظر گرفتن یک هزینه معمولی، از نظر فنی و قانونی انجام پذیر است یا خیر.

امکان سنجی قانونی(legal feasibility)

تعیین می تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه کند که آیا سیستم پیشنهادی با الزامات قانونی تناقضی نداشته باشد، مثلا یک سیستم پردازش داده باید با قوانین حفاظت اطلاعات محلی همخوانی داشته باشد.

امکان سنجی عملیاتی(operational feasibility)

امکان سنجی عملیاتی، مقیاسی از این است که یک سیستم پیشنهادی چطور مسایل را حل می کند، از فرصت های شناسایی شده در تعریف اسکوپ بهره می برد و چقدر الزامات شناسایی شده در فاز تحلیل الزامات توسعه سیستم را براورده می کند. ارزیابی امکان سنجی عملیاتی بر میزان مناسب بودن پروژه های توسعه ای پیشنهادی برای محیط کسب و کار موجود و اهداف، با توجه به توسعه زمان بندی،تاریخ تحویل،فرهنگ همکاری و فرآیندهای موجود کسب وکار تمرکز دارد.

امکان سنجی اقتصادی(economic feasibility)

هدف بررسی امکان سنجی اقتصادی،تعیین مزایای مثبت اقتصادی برای سازمانی است که سیستم پیشنهادی برای آن فراهم می شود و شامل اندازه گیری و شناسایی تمام مزایای مورد انتظار می شود.این ارزیابی معمولا دارای یک تحلیل هزینه/سود می شود.

امکان سنجی فنی(technical feasibility)

ارزیابی امکان سنجی فنی بر روی به دست آوردن یک درک از منابع فنی موجود در سازمان و امکان استفاده از آن ها در زمان نیاز در سیستم پیشنهادی تمرکز دارد و یک ارزیابی از سخت افزار و نرم افزار موجود و این که تا چه حد با سیستم پیشنهادی همخوانی دارند را فراهم می کند.

امکان سنجی زمان بندی(schedule feasibility)

در صورتی که زمان تکمیل پروژه بیش از حد طولانی شود،قبل از اینکه مفید باشد ممکن است دچار شکست شود. معمولا این به این معنی است که تخمین بزنیم که توسعه یک سیستم چقدر طول می کشد و آیا می توان آن را در یک بازه زمانی و با استفاده از برخی از روش ها مانند دوره بازگشت (payback period) تکمیل نمود.امکان سنجی زمان بندی مقیاسی است برای این که زمان بندی یک پروژه تا چه حد منطقی است. با داشتن توان فنی موجود،آیا موعدهای پروژه منطقی هستند؟ برخی از پروژه ها با موعدهای مشخص شروع می شوند و شما باید تعیین کنید که این موعدها آیا اجباری هستند یا تنها زمان های مطلوب می باشند.

مراحل امکان سنجی

اول) بررسی تقاضا، تعیین حوزه ی عملکرد یا محدوده ی پروژه، شناخت سیستم موجود، شناخت نیاز ها و مشکلات.

دوم) بررسی و تحلیل اهداف سیستم جدید. معمولاً بر اساس اولویت و تقدم اجرایی طبقه بندی می شوند. پس برای هر هدف افراد و واحدهای ذینفع مشخص می گردند.

سوم) تعیین موجودیت های خارجی در ارتباط مستقیم با سیستم. در این مرحله باید دیاگرام متن که شاخص حوزه ی عملکرد سیستم است را مشخص کرد.

چهارم) تعیین عوامل محدودکننده ی اجرای پروژه. به عبارت دیگر میزان ریسک در موفقیت پروژه مشخص می شود.

پنجم) تعیین دقیق محدوده ی پروژه. نیازها را مشخص کرده و به تایید مشتری رساند.

ششم) ارانه راه حل.

هفتم) بررسی اقتصادی پروژه. هزینه های سخت افزاری، نرم افزاری، افراد، مکان و زمان.

گزارش امکان سنجی

در متن اين گزارش، بايد از جمله به موارد زير پرداخته شود:

 • امکانات بالقوه سازمان
 • ريسک‌ها، خطرات و احتمال آنها
 • اولويت‌ها در سازمان
 • محدوده کاربرد
 • جنبه‌هاى تجارى – اقتصادي
 • زمينه‌هاى رقابت
 • اهميت پروژه يا توليد براى سازمان
 • اقدامات اوليه لازم
 • طرح پيشنهادى براى اجراء
 • اقدامات لازم در طول مدت انجام کار
 • نيروى انسانى لازم
 • امکانات و تجهيزات لازم
 • دوره حيات پروژه يا توليد
 • طرح زمان‌بندى اجراء با توجه به اولويت‌ها
 • هزينه اجراء

در این گزارش هزینه های تخمینی – سخت- در قالب موردکاری مشخص می شوند.

گزارش امکان سنجی به عنوان منشور پروژه برای انجام مراحل بعدی مورداستفاده قرار می گیرد.

سرفصل های گزارش پروژه

 • مقدمه
 • خلاصه ای در مورد هیات مدیره و ساختار سازمانی کارفرما
 • متدولوژی و روش اتخاذ شده برای مطالعه ی سیستم
 • سیستم پیشنهادشده
 • راه حل های ارائه شده به کارفرما که پذیرفته نشده
 • راه حل های پذیرفته شده
 • بررسی اقتصادی شامل هزینه ها و سودآوری ها
 • برنامه ریزی پروژه
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • ضمایم تکنیکی

یافتن واقعیات

. شناخت اولیه ای از نیازها و مشکلات بدست می آوریم.

. در پروژه های بزرگ باید افرادی را به عنوان Domain Expert در کنار تیم مهندسی نرم افزار قرار داد تا اطلاعات به درستی گردآوری شود.

روش های بدست آوردن اطلاعات

 • تهیه ی پرسشنامه
 • مصاحبه
 • مطالعه ی مستندات سیستم
 • مشاهده

طرح توجیهی شامل گزارشی توصیفی و جامع در مورد کسب و کار جدید یا موجود است که توجیه‌‌پذیری تولید محصول یا عرضه خدمت را از جوانب مختلف از جمله نیاز بازار، مسائل مالی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد و سناریوهای اجرای پروژه را بررسی کرده و عملی بودن طرح و سودآوری و در کل معقول بودن سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

طرح توجیهی نیاز اولیه برای شروع یک کسب‌و‌کار جدید است زیرا ارزیابی‌ها و مطالعات انجام‌شده قبل از شروع فعالیت، منجر به کاهش ریسک راه‌اندازی پروژه و تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذار می‌گردد.

مطالعات امکان‌سنجی جهت تجزیه و تحلیل ایده مطرح شده با درنظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از عوامل درون و برون‌سازمانی، موانع دست‌یابی به هدف نوشته می‌شود و ابزاری برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر است و لزوم سرمایه‌گذاری را بیان می‌دارد.

طرح توجیهی متشکل از سه بخش ذیل است:

 • مطالعات بازار: ابعاد مختلف بازار محصول طرح توجیهی از قبیل عرضه، تقاضا، کمبود، بازار هدف و سایر مورد را مورد بررسی قرار‎ می‎‎دهد.
 • توجیه پذیری فنی : ابعاد فنی طرح توجیهی از جمله فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات تولید و ساختار اجرائی طرح را مورد مطالعه قرار‎ می‎‎دهد.
 • تجزیه و تحلیل مالی:شاخص‌های مالی و سودآوری طرح توجیهی را آنالیز‎ می‎‎کند و نسبت به انجام یا عدم انجام طرح تصمیم‌گیری می‌کنند.

در نگارش طرح توجیهی عواملی مثل خلاصه طرح، مشخصات سرمایه‌گذاری طرح، معرفی محصول یا خدمت، فرآیند انجام کار، هزینه‌ها و نرخ بازگشت سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد.

از خروجی‌های طرح توجیهی به وضعیت بازار با درنظر گرفتن اولویت‌های سرمایه‌گذار، ریسک ورود به بازار، دست‌یابی به بازار هدف در آینده می‌توان اشاره کرد.

یک طرح تجاری موفق طرحی است که کمک می‌کند از قرار گرفتن کسب و کار در مسیری که به اهداف شرکت منتهی می‌شود اطمینان حاصل کنیم.

 • ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ برای ارائه خدمت یا کالا وﺟﻮد دارد؟
 • ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 • نرخ بازگشت سرمایه به چه میزان است؟
 • ویژگی‌های ﻣﺤﺼﻮل ورودی باید داراي ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
 • عوامل درون و برون‌سازمانی تاثیرگذار بر روی ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل چیست؟
 • رﯾﺴﮏ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟
 • بررسی وضعیت بازار در سال‌های آتی چیست؟
 • برآورد هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و هزینه‌های ثابت و جاری طرح به چه میزان است؟

درباره طرح گستر دنا

شرکت بین المللی طرح گستر دنا در سال 1382 جهت انجام امور مشاوره ای در زمینه تهیه و بررسی و نظارت بر تهیه انواع طرح های تولیدی و خدماتی تاسیس گردیده که در طی سالهای قبل نسبت به اخذ مجوزهای لازم از سازمان های ذیربط (کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، وزارت صنایع، بانک صنعت و معدن، سازمان سرمایه گذاری وکمک های فنی و اقتصادی ایران و…) اقدام نموده و اعضای شرکت نسبت به بررسی و نظارت بر طرح های مختلف ساختمانی، تولیدی و خدماتی و… اقدام نموده اند که با همکاری حدود 45 نفر از کارشناسان خبره که اکثراً در سیستم بانکی و اقتصادی و صنعتی کشور فعالیت نموده اند؛ درحال حاضر فعالیت می‌نماید.

آخرین مطالب

 • شیوه تصمیم گیری درست در سرمایه گذاری
 • مشکل اصلی پروژه های سرمایه گذاری در ایران
 • مشاور دانش بنیان
 • پروژه های انجام شده
 • مشاوره سرمایه گذاری مشترک

تماس با ما

نشانی:تهران - خیابان‌شیرازجنوبی - پایین تر از همت - پلاک 20 - مجتمع سبز - طبقه نهم - واحد جنوبی

ABACUS

FINANCIAL, RISK MANAGEMENT & ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

تجزیه و تحلیل بانکها

ويژگي هاي بانك موفق

بهینه‌گزینی (Benchmarking) یکی از روش های مرســوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه ها و عملکــــرد می باشد. برخی از مهمترین ویژگی های یک بانک موفق در زیر ارائه شده است. مطابق تحقيقات انجام شده [1] عوامل اصلی موثر بر مـوفقیت و سود آوری بانک ها به شرح زیر است [2] :

الف- اندازه بانك (Size) : اندازه يكی از عوامل سود آوری است. به نظر می رسد در صورت وجود بستر مناسب برای رشد، هر چقدر بانك بزرگ تر باشد و از اهرم مالي بيشتر استفاده كند، بازدهي سهامداران (ROE) افزایش می یابد. البته این امکان وجود دارد که بانكهاي كوچك به دليل هزينه هاي عملياتي كمتر بازده دارايي (ROA) بالاتري داشته باشند.

ب- كنترل هزينه ها (Cost control) : اين عامل یکی از مهمترين دلایل تمايز بانكهاي با عملكرد خوب مي‌باشد. مديران اين بانكها هزينه هاي عملياتي را بهتر مديريت مي كنند.

ج- ساختار سپرده ها (Deposit structure) : بانكهايي كه سودآوري بالايي دارند، سپرده هاي ديداري بيشتري نسبت به ساير بانكها جذب كرده‌اند. ساختار سپرده‌ها تاثير قابل توجهي بر عملكرد دارد. حجــم زيادي از سپرده‌هاي اين بانكها سپرده‌هاي محوري ( Core Deposit ) است كه معمولاً برداشت

قابل توجــه از آنها غيــر محتمل است. بخش ديگر، سپرده هاي افراد و موسسات كوچك است كه ممکن است نسبت به حسابهاي سپرده با مبلغ بالا، وفادارتر باشند.

د- بهره وری کارکنان (Employee productivity) : بانکهای موفق معمولاً سرانه دارایی و سود خالص بالاتری دارند. یکی از سیاستهای موفق در این رابطه داشتن سیستم انگیزشی مناسب و کارآ می باشد تا کارکنان با بهره وری بالاتر حقوق و مزایای بیشتری دریافت کنند. وجود سیستمی مناسب با قابلیت اندازه گیری متغیرهای کلیــــدی موثر در بهره وری به نحوی که قادر باشد تفاوت های معناداری ایجاد نماید، ابزار اصلـی اجرای این خط مشی می باشد.

هـ- اهرم مالی (Financial leverage) : استفاده از اهرم مالــی (کاربرد بهینه منابع بدهی جهت تامین مالــی در مقابل اتکاء زیاد به سرمایه) می تواند یکی از محرک های اصلی سودآوری باشد. سپرده ها و سایر ابزارهای بدهی کوتاه مدت و بلند مدت می تواند موجب افزایش سودآوری شود.

و- توسعه درآمدهای کارمزد (Fee growth) : یک عنصر کلیدی استراتژی های بانکی برای افزایش سودآوری در سال های اخیر، در محیط کشورهای توسعه یافته، گسترش درآمدهای کارمزدی بوده است. مقررات زدایی از صنعت بانکداری می تواند موجب وضع کارمزد به خدماتی گردد که قبلاً رایگان ارائه می‌شد. تناسب منطقی بین کارمزد و خدمات ارائه شده در میزان توفیق این سیاست یک عامل تعیین کننده است.

ز- رشد (Growth) : رشد دارایی ها، سپرده ها و وام های بانکهای موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه (Aggressive management) یا مقبولیت بیشتر خدمات، نزد مشتری است. بهرحال، رشد نباید جایگزین سود شود. اگر رشد و توسعه مبتنی بر مطالعات عمیق و بررسی کارشناسی و به بیانی دیگر کنترل شده نباشد، باعث خواهد شد هزینه‌های عملیاتی بیش از درآمدها افزایش یابد. رشد مطلوب رشدی است که منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود.

بدیهی است هدف اصلی یک بانک و یا هر واحد اقتصادی دیگر علاوه بر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، افزایش ارزش آن تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه است. در راستاي دستيابي به هدف اصلي بانك، نیل به اهداف جانبی زیر مورد توجه قرار می گیرد:

– افزايش كارايي و بهره وری

– افزايش سهم بازار

تصمیم های بنیادی مرتبط با اهداف

نيل به اهداف بانک مستلزم اتخاذ تصميمات بنیادی و پايش مستمر محيط دروني و بيروني است. محورهاي اصلي تصميم‌گيري (توجه مستمر و سیستماتیک) به شرح زير است:

الف- تصميمات ساختار سرمايه

– تعيين تركيب بهينه منابع (سرمايه، سپرده ها ، اوراق مشاركت، وام بين بانكي، وام خارجي) با توجه به هزينه، منابع و تاثیر ریسک.

– خط مشي تقسيم سود

ب- تصميمات ساختار دارايي‌ها

– خط مشي تخصيص دارايي ها و تعيين پرتفوي مطلوب

– قيمت گذاري محصولات و خدمات

– تعيين تركيب پرتفوي تسهيلات

– مديريت مالياتي معاملات بانكي

ج- تصميمات توسعه فعاليت

– تعيين سهم بازار و چگونگي دستيابي به آن

– كانال هاي توزيع (شعب، POS و ATM )

د- تصميمات مديريت هزينه

– تعيين فرآيندها بر مبناي نتايج حاصل از تجزیه و تحلیل ارزش فرآیندها

– كنترل هزينه های عملياتي

– تدوين سيستم هاي ارزيابي عملكرد شعب و كاركنان

معیار عملکرد ؛ بازده حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) معیار مناسبی برای تحلیل میزان دستیابی به هدف افزایش ارزش بانک می‌باشد. رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با تصمیمات بنیادی مدیریت در نمایه 1 ارائه شده است.

نمایه 1- بازده حقوق صاحبان سهام و تصمیمات مدیریت

بطور خلاصه می‌توان بازده حقوق صاحبان سهام را در قالب معادله‌ای به شرح نمایه زیر تجزیه کرد.

نمایه 2- بازده حقوق صاحبان سهام

کارایی ابعاد مختلف مدیریتی در دستیابی به بازدهی مطلوب حقوق صاحبان سهام (ROE) و روشهای بهبود آن ذیلاً به اختصار بررسی شده است.

الف- قیمت‌گذاری سپرده ها و تسهیلات (حاشیه سود)

مدیریت قیمت‌گذاری سپرده‌ها و تسهیلات متاثر از موقعیت رقابت و نیز خط مشی‌های کلان اقتصــــادی است. کارآیی در این بخش تا حدود زیادی از کارایی مدیریت پرتفوی و کارآیی مدیریت منابع تاثیر می‌پذیرد. خط مشی‌های زیر می‌تواند برای حصول به اهداف بانک موثر باشند.

– مدیریت و کنترل حجم، ترکیب و بازدهی دارایی‌ها و بدهی‌ها (سپرده‌ها)

– تغییر ترکیب سپرده ها در جهت افزایش سهم سپرده های ارزان قیمت

– مدیریت و هماهنگی در زمانبندی دارایی‌ها (تسهیلات) و بدهی‌ها (سپرده‌ها) برای کمک به حاشیه سود (Spread) و تعدیل زمان توقف منابع

– بررسی و انتخاب سایر راهکارهای تامین منابع مالی نظیر صدور اوراق مشارکت و گواهی سپرده ( CD )

ب- اثربخشی مدیریت هزینه ها

خط مشی‌های مرتبط با اثربخشی مدیریت هزینه‌ها به شرح زیر است.

– تدوین خط مشی‌های کلی مدیریت و کنترل هزینه‌ها

– تدوین بودجه برای ادارات و شعب و استفاده از روشهای کنترل بودجه‌ای

– مهندسی مجدد فرآیندها و استفاده بهینه از اتوماسیون (نظام‌دهی جامع فرآیندها)

– افزایش کیفیت از طریق استقرار مدل تعالی سازمانی از جمله EFQM یا سری ایزو 9000

ج- خط مشی قیمت گذاری و توسعه خدمات

– ارائه خدمات جدید بانکی با قیمت های رقابتی

– قیمت‌گذاری برای تمام خدمات مشتری و بر مبنای هزینه نهایی

– گسترش خدمات اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه

د- کارآیی مدیریت پرتفوی دارایی ها

کارآیی مدیریت پرتفوی دارایی‌ها متاثر از عوامل زیر است.

– تدوین خط مشی سرمایه گذاری برای تخصیص دارایی‌ها با توجه به ریسک و بازدهی

– تعیین ترکیب پرتفوی تسهیلات بانک (بر حسب نوع، سررسید، اندازه و کیفیت وام)

– تدوین خط مشی‌های سرمایه‌گذاری در شرکتهای تابعه و وابسته

– توجه به ظرفیت وام دهی از طریق اعطای تسهیلاتی که ضریب ریسک کمتری دارد

ه- کارآیی مدیریت منابع

افزایش تدریجی اندازه بانک ایجاب می‌کند که حقــوق صاحبان ســــهام نیز متناسب با آن افزایش یابد. خط مشی‌های لازم جهت افزایش کارآیی مدیریت منابع به شـــرح زیر است.

– بهینه‌سازی ترکیب سپرده‌ها بویژه جذب سپرده‌های ارزان قیمت و سایر سپرده‌ها

– استفاده بهینه از افزایش سرمایه به‌منظور حفظ حد متعادل ضریب کفایت سرمایه و نیز رشد بانک

– تدوین سیاست تقسیم سود با توجه به ملاحظات افزایش سرمایه و سیاست رشد

– ایجاد واحدهای خاص ( SPV یا SPE ) [3] به منظور حداکثر استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه

و- کارآیی مدیریت مالیاتی

ابعاد مدیریت مالیاتی نیز بر سودآوری بانک تأثیر دارد. بهبـــود کارآیی مدیریت مالیاتی از طریق حداکثر استفاده ممکن از مزایای مالیاتی در ترکیب درآمدها و هزینه‌ها باعث افزایش بازده حقوق صاحبان سهام می‌شود. با توجه به افزایش درآمدهای معاف، نسبت سود خالص به سود قبل از مالیات به عنوان معیار کارایــی مدیریت مالیاتی روند صعودی خواهد داشت.

معیار مدیریت دارایی‌ها؛ بازده دارایی‌ها

بازده دارایی‌ها بیانگر نحوه مدیریت منابعی می باشد که در اختیار بانک قرار دارد. اجزای تشکیل دهنده بازده دارایی ها در نمایه 3 ارائه شده است.

نمایه 3- بازده دارایی ها

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سری

بانکها محصولات و خدمات متفاوتی ارائه می‌کنند. مهمترین این محصولات و خدمات که بخش عمده فعالیت‌های هر بانکی را به خود اختصاص داده است، سپرده‌گیری واعطای تسهیلات است. چنانچه بانک صرفاً سپرده اخذ نماید و با رعایت الزامات قانونی آن را به اعطای تسهیلات، خرید اوراق مشارکت، تامین سپرده قانونی، سپرده گذاری نزد سایر بانکها و موجودی نقد احتیاطی و معاملاتی اختصاص دهد، نقطه سر به سر آن به شرح نمایه 4 می‌باشد. تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در یک فرآیند برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که در چه ســطحی از فعالیت، هزینه‌های بانک پوشش داده می شود و امکان بقــای آن وجود دارد. چنانچه فــرض شود عامل اصلـی تعیین کننده حجم فعالیت تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه بانک، حجــم سپرده‌های آن می‌باشد و چون نوسان مبلغ سپرده‌ها باعث نوســان ســود سپرده‌ها می‌شود، لذا می‌بایست کل سود سپرده بعنوان هزینه متغیر و بقیه هزینه‌ها، ثابت در نظر گرفته شوند.

بدیهی است در مواردیکه بانک درآمدهای دیگری نظیر انواع کارمزدها و درآمد سرمایه‌گذاری داشته باشد، امکان دستیابی به نقطه سر به سر در سطوح پایین‌تر فعالیت وجود دارد. البته در صورت بااهمیت بودن سهم سایر درآمدها نسبت به فعالیت‌های محـــوری بانکداری فوق‌الذکر‌ (سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات) از مدلهای چند محصولی نقطه سر به سر می‌بایست استفاده نمود.

تحلیل فاندامنتال چیست؛ مزایا و معایب این نوع تحلیل

آشنایی با تحلیل فاندامنتال

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افرادی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در مورد ارزهای دیجیتال می‌گیرند این است که قیمت آنها در آینده چگونه خواهد بود؟ تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال یکی از راه‌های موثر تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت کوین در آینده است. در این مقاله، به بررسی تحلیل فاندامنتال می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال روش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی می‌کند از طریق ارزیابی ارزش یک دارایی با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر این دارایی، ارزش آن را محاسبه کند.

پایه‌گذار این تحلیل بنجامین گراهام (Benjamin Graham) است. او یکی از مدیران بزرگ سرمایه‌گذاری، اقتصاددان معروف و یکی از فعالان حوزه بورس ایالت متحده آمریکاست. طبق نظر بنجامین گراهام، در تحلیل فاندامنتال ارزش درونی اوراق بهادار، عوامل زیادی مانند ضرایب قیمت‌ها، درآمد و پرداختی‌های شرکت و غیره مورد توجه قرار می­‌گیرد.

واضح است که دنیای ارزهای دیجیتال کاملاً متفاوت از دارایی‌های سنتی نظیر سهام است، چرا که در این تحلیل ارزهای دیجیتال، عملاً معیارهای سنتی برای ارزش‌گذاری داخلی وجود ندارد. از این رو، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال حتی برای بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای نیز کاری بسیار دشوار است. اما یک تحلیل تخصصی می‌تواند اطلاعات دقیقی در مورد بهترین زمان خرید بیت کوین، قیمت بیت کوین در آینده و در مورد این که به جز بیت کوین، کدام ارز برای خرید و فروش مناسب است را در اختیار تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران قرار دهد.

تحلیل فاندامنتال نیازمند کسب دانش برای آگاهی از عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال در بلند مدت است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها، می‌توان چشم اندازی از آینده ارزهای دیجیتال به دست آورد.

چه عواملی باید در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته شود؟

عوامل تاثیرگذار در تحلیل فاندامنتال

همان‌طور که اشاره شد، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال نیاز به انجام مطالعات عمیق در این حوزه دارد. یک سرمایه‌گذار باهوش ارزهای دیجیتال باید به اندازه کافی در زمینه بازی با ارقام سنگین متبحر باشد و در فرایند سرمایه‌گذاری همواره دقت عمل داشته باشد تا یاد بگیرد چگونه سرمایه‌گذاری کند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

در ادامه، به معرفی برخی از این عوامل موثر می‌پردازیم:

ارزش بازار

اگر بخواهیم ارزش بازار را به صورت ساده بیان کنیم، عبارت است از:

«تعداد سهام یا دارایی یک شرکت ضرب در قیمت هر واحد از سهام یا دارایی»

به‌عنوان مثال اگر قیمت بیت کوین (هر واحد) ۸,۳۵۱.۲۴ دلار باشد و تعداد بیت کوین‌های در گردش ۱۸,۱۸۰,۳۰۰ میلیون باشد، برای محاسبه ارزش بازار بیت کوین کافی است قیمت هر واحد از بیت کوین را در تعداد بیت کوین‌های در گردش ضرب کنیم که می‌شود ۱۵۱۸۲۸۰۴۸۵۷۲ و یا تقریباً ۱۵۱ میلیون دلار.

ارزش بازار در واقع یک فاکتور بسیار مهم برای سرمایه‌گذاران است تا کل سرمایه موجود آن ارز در بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کنند و بتوانند در مورد سرمایه‌گذاری تصمیم عاقلانه‌ای بگیرند. هر چقدر مقدار ارزش بازار یک ارز بالا باشد، نشان دهنده‌ی پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری است.

توجه به این نکته ضروری است که ارزش بازار تنها یکی از عوامل تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه موثر بر تحلیل وضعیت بازار و یا قیمت بیت کوین در آینده است. برای ارزیابی دقیق، در نظر گرفتن تمام عوامل موثر در این مدل تحلیل ضروری است.

بررسی موجودی کوین

آیا تابه‌حال برای شما این سوال پیش آمده است که برخی افراد چرا به جای خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام به حفظ آن می‌کنند؟ یکی از راهکارها برای کنترل تورم، عرضه تنها ۲۱ میلیون بیت کوین در بازار بود که در حال حاضر ۱۹ میلیون بیت کوین استخراج شده است. طبق قانون عرضه و تقاضا، عرضه کم و تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت بیت کوین در آینده خواهد شد. از این رو، یکی از عوامل مهم که در تحلیل فاندامنتال باید به آن دقت کرد، موجودی کوین است.

حجم معاملات

یکی از عوامل بسیار مهم در این تحلیل در بازار بورس، حجم معاملات است. اما جالب است که بدانید حجم معاملات یکی از پارامترهای مهم در سنجش میزان محبوبیت یک ارز دیجیتال نیز است. حجم معاملات در بازار ارز دیجیتال عبارت‌اند از:

«میزان ارز دیجیتال معامله شده در بازه‌ی زمانی مشخص»

حجم معاملات بالای یک ارز دیجیتال نشان دهنده‌ی این است که میزان تقاضای آن ارز زیاد است. برخی از افراد مبتدی ممکن است تنها به حجم مبادلات یک ارز دیجیتال در یک روز توجه کنند، در حالی که حجم مبادلات روزانه می‌تواند تحت تاثیر یک خبر یا شایعه، تغییر ناگهانی داشته باشد. از این رو، بهتر است در این مدل تحلیلی ارز دیجیتال، حجم معاملات در یک ماه مورد بررسی قرار بگیرد.

نرخ بازگشت سرمایه

بازده سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یک ارز دیجیتال به عبارت ساده یعنی:

«میزان سود دریافتی به ازای هر یک تومان سرمایه‌گذاری»

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران برای ارزیابی عملکرد ارز دیجیتال کمک شایانی می‌کند. به‌عنوان‌مثال، قیمت بیت کوین در ابتدای راه‌اندازی ۱۳۵ دلار بوده است. در زمان نگارش این مقاله در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰، هر واحد از بیت کوین با قیمت ۸۳۵۱ دلار با احتساب نرخ دلار ۱۲۹۹۰ تومان معادل ۱۰۸۴۸۲۶۶۵ تومان معامله می‌شود.

هزینه لازم برای استخراج ارز دیجیتال

یکی از عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال محاسبه مقدار هزینه لازم برای استخراج آن ارز است. زیرا در صورتی که استخراج یک ارز دیجیتال نسبت به قیمت آن بسیار پر هزینه باشد، ماینرها تمایلی به استخراج آن ارز نخواهند داشت. در نتیجه، با توجه تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه به کاهش مقدار استخراج، قیمت ارز سیر نزولی خواهد داشت.

بنابراین، یکی از عوامل موثر در این مدل تحلیلی که باید توسط ماینرها در نظر گرفته شود، مقایسه قیمت ارز دیجیتالی با مقدار هزینه‌ای است که باید برای استخراج آن صرف کنند. متأسفانه برخی از سرمایه‌گذاران مبتدی بدون توجه به این موضوع دچار خسارات زیادی می‌شوند.

آینده ارز

با توجه به محبوبیت ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر، پروژه‌های بسیار زیادی در حوزه ارز دیجیتال راه‌اندازی شده است. اما پس از بررسی و تحلیل اطلاعات به دست آمده، مشخص می‌شود که اغلب آنها دارای نقشه راه مشخصی نیستند و چشم‌انداز واضحی از خود به سرمایه‌گذاران ارائه نمی‌دهند.

توصیه می‌کنیم قبل از ورود به بازار خرید و فروش ارز دیجیتال موردنظر، در مورد برنامه کلی پروژه تحقیقات لازم را انجام دهید. در صورتی که در این زمینه از دانش کافی برخوردار نیستید، می‌توانید از افراد متخصص کمک بگیرید.

وایت پیپر

به شدت توصیه می‌شود که قبل از سرمایه گذاری، وایت پیپر هر پروژه را مطالعه کنید. این یک سند فنی است که یک نمای کلی از پروژه ارزهای دیجیتال به ما می‌دهد. یک وایت پیپر خوب باید اهداف شبکه را مشخص کند و در حالت ایده‌آل بینشی در مورد موارد زیر به ما بدهد:

 • فناوری مورد استفاده (آیا منبع باز است؟)
 • مورد(های) استفاده ای که قصد دارد به آنها رسیدگی کند
 • نقشه راه برای ارتقاء و ویژگی های جدید
 • طرح عرضه و توزیع کوین یا توکن

اگر تیم خاصی پشت شبکه ارز دیجیتال وجود داشته باشد، سوابق اعضای آن می‌تواند نشان دهد که آیا تیم مهارت‌های لازم برای به ثمر رساندن پروژه را دارد یا خیر. آیا اعضا قبلاً سرمایه گذاری‌های موفقی در این صنعت انجام داده‌اند؟ آیا تخصص آنها برای رسیدن به نقاط عطف پیش بینی شده کافی است؟ آیا آنها در پروژه‌های مشکوک یا کلاهبرداری مشارکت داشته‌اند؟

اگر تیمی وجود نداشته باشد، جامعه توسعه دهندگان چگونه به نظر می رسد؟ اگر پروژه دارای یک GitHub عمومی است، بررسی کنید که تعداد مشارکت کنندگان و میزان فعالیت آن چقدر است. کوینی که توسعه آن ثابت بوده است ممکن است جذاب‌تر از کوینی باشد که منبع آن طی دو سال به روز نشده است.

یک وایت پیپر قوی باید به ما ایده‌ای از مورد استفاده‌ای که دارایی کریپتو را هدف قرار داده است بدهد. در این مرحله، شناسایی پروژه‌هایی که با آنها رقابت می‌کند و همچنین زیرساخت‌های قدیمی که به دنبال جایگزینی آن هستند، مهم است.

در حالت ایده‌آل، تحلیل بنیادی این موارد باید به همان اندازه دقیق باشد. ممکن است یک دارایی به خودی خود جذاب به نظر برسد، اما همان شاخص‌هایی که برای دارایی‌های رمزنگاری مشابه اعمال می‌شود، می‌تواند نشان دهد که دارایی ما ضعیف تر از سایرین است.

مکانیسم‌های تامین

برای برخی، مکانیسم‌های عرضه یک کوین یا توکن برخی از جالب‌ترین ویژگی‌ها از دیدگاه سرمایه‌گذاری هستند. در واقع، مدل‌هایی مانند نسبت سهام به جریان (S2F) در بین طرفداران بیت کوین محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند.

حداکثر عرضه، عرضه در گردش و نرخ تورم می‌تواند نتیجه تصمیمات را تعیین کند. برخی از سکه‌ها تعداد واحدهای جدیدی را که تولید می‌کنند در طول زمان کاهش می‌دهند و آنها را برای سرمایه گذارانی جذاب می‌کند که معتقدند تقاضا برای واحدهای جدید از در دسترس بودن آنها بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران مختلف ممکن است سقف سخت‌گیرانه اعمال شده را در بلندمدت ریسکی ببینند. چنین نگرانی‌هایی ممکن است اینچنین باشد که استفاده از سکه‌ها/توکن‌ها را از بین می‌برد زیرا کاربران ترجیح می‌دهند آنها را ذخیره کنند. انتقاد دیگر این است که به طور نامتناسبی به پذیرندگان اولیه پاداش می‌دهد، در حالی که یک سیاست تورمی ثابت برای تازه واردان منصفانه‌تر خواهد بود.

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل فادامنتال ارز های دیجیتال در بازار

سرمایه‌گذاران بسیار زیادی در سراسر جهان از این مدل تحلیلی برای ارزیابی ارزهای دیجیتال و یا تخمین بیت کوین کمک می‌گیرند اما در مقابل برخی نیز هستند که از روش‌های دیگر برای بررسی وضعیت بازار استفاده می­‌کنند. آن چه که مشخص است این است که تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز مانند روشهای دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه برخی از آن‌ها را برای شما لیست کرده‌ایم

مزایای تحلیل فاندامنتال

 • در فهم و درک کلی بازار ارز دیجیتال به ویژه تخمین قیمت بیت کوین بسیار موثر است.
 • این مدل تحلیلی یکی از روش‌های محبوب تحلیل برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در حوزه ارزهای دیجیتال است.
 • عوامل موثر برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در این مدل تحلیلی در نظر گرفته می‌شود.

معایب تحلیل فاندامنتال

 • سرمایه‌گذار برای درک درست از وضعیت بازار باید از تمام فاکتورهای تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با خبر باشد. این امر، مستلزم تحقیق و مطالعه زیاد است.
 • امکان برداشت اشتباه از برخی عوامل موثر در این مدل تحلیلی وجود دارد.
 • تحلیل فاندامنتال زمان‌بر است. با توجه به اینکه این تحلیل به بررسی همه‌جانبه عوامل مختلف نیاز دارد، مستلزم صبر و حوصله بسیار است.

نحوه عملکرد تحلیل فاندامنتال

قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به دنبال اخبار، رویدادها و حتی شایعات می­‌تواند تغییر کند. بخش عمده‌ای از نوسانات ارز دیجیتال که طی چند سال شاهد آن بودیم، به دلیل احساساتی شدن برخی سرمایه‌گذاران اتفاق افتاده است؛ بنابراین، بسیار ضروری است که در صورت عدم داشتن تجربه کافی در تحلیل فاندامنتال، از نظرات افراد با تجربه برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین بهره‌مند شوید تا بتوانید بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

اگر تصمیم گرفته‌اید به سراغ این مدل از تحلیل ارزهای دیجیتال بروید، حتماً موارد زیر را که نقش اساسی در تعیین قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال دارند را مورد توجه قرار دهید:

 • نحوه عرضه و استخراج ارزهای دیجیتال در طولانی مدت
 • میزان تقاضا برای ارز دیجیتال
 • وضعیت کنونی بازار

تحلیل فاندامنتال روشی مناسب برای پیش بینی بازار

تحلیل فاندامنتال کار بسیار سختی نیست اما نیازمند گردآوری اطلاعات صحیح و تحلیل است. اگر به دنبال پیدا کردن بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری هستید، این مدل تحلیلی یک روش بسیار مطمئن برای بررسی وضعیت بازار است. با توجه به این که در حال حاضر بیش از ۲ هزار ارز دیجیتال در جهان وجود دارد، قطعاً تحلیل فاندامنتال می‌تواند برای انتخاب مناسب ارز دیجیتال جهت سرمایه‌گذاری، بسیار موثر باشد.

تحلیل تکنیکال به بررسی روند قیمتی ارزها می‌پردازد در حالی که تحلیل فاندامنتال به ارزیابی شرایط آینده ارز از نطر اقتصادی می‌پردازد. هر دو این تکنیک‌ها در کنار یکدیگر شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند.

این مدل تحلیلی برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که به دنبال بررسی روند بلند مدت یک رمز ارز هستند.

بازار گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک رمزارز در حال افزایش هستند، در حالی که بازار خرسی زمانی رخ می‌دهد که قیمت برای یک دوره زمانی پایدار سقوط کند.

3 مدل رایج در تجزیه و تحلیل فارکس

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل فارکس در پیش بینی تجارت و معاملات وجود دارد. طبقه بندی این تجزیه و تحلیل ها ممکن است زیاد باشند. ولی معامله گران باید تجزیه و تحلیل را به حدی ساده انجام دهند تا فرصت های خوب تجاری را شناسایی کنند.

 • برای تجزیه و تحلیل فارکس سه مدل وجود دارد که در پیش بینی حرکات بازار و تجزیه و تحلیل روندها استفاده می شود.
 • معامله گران اصولا علاقه دارند که متناسب با شخصیت و یا سبک تجارت از یک یا ترکیبی از سه روش تجزیه و تحلیل فارکس استفاده کنند.
 • استفاده از رویکرد تحلیلی برای تشخیص معاملات فارکس می تواند سودمند باشد.

در این مقاله سه روش رایج تجزیه و تحلیل فارکس بررسی می شود:

 • تجزیه و تحلیل بنیادی
 • تجزیه و تحلیل تکنیکال
 • تجزیه و تحلیل تمایلات

سپس نحوه ی کمک آن ها برای شکل گیری استراتژی تجاری ارائه می شود. به هر حال، این شخص معامله گر است که بر اساس نوع تجارت خود در می یابد که از چه نوع تجزیه و تحلیل متناسب با سبک تجارت خود استفاده کند.

3 مدل متداول تجزیه و تحلیل فارکس:

سه مدل تحلیل فارکس

1. تحلیل فارکس: تجزیه و تحلیل بنیادی

مراکز بنیادی فارکس بیشتر تمرکز خود را بر روی نرخ بهره ارز می گذارند. به این دلیل که نرخ بهره تاثیر چشمگیری در بازار فارکس دارد. عوامل اساسی دیگری نیز وجود دارند. این عوامل شامل تولید ناخالص داخلی، تورم، تولید و فعالیت رشد اقتصادی است. با این وجود اینکه آیا سایر عوامل اساسی خوب یا بد هستند، اهمیت کمتری عواملی که بر روی نرخ بهره کشور تاثیر می گذارند، دارد.

معامله گرانی که تجزیه و تحلیل بنیادی را بررسی می کنند باید به به یک نکته توجه کنند. اینکه تصمیم های آن ها چگونه می تواند بر روی نرخ بهره ی آینده موثر باشد. زمانی که سرمایه گذاران به دنبال یافتن ریسک کار هستند، پول حاصل از بازده (ارزهایی که نرخ بهره بالاتری ارائه می دهند) و نرخ بالاتر می تواند منجر به سرمایه گذاری بیشتر شود. همچنین زمانی که سرمایه گذاران در ذهن خود احساس خطر کنند، باعث می شوند پول به سمت ارز های امن راهی شود.

وب سایت DailyFX در این زمینه به شما کمک می کند. می توانید روند پخش های اساسی که باعث تاثیر در ارزش بهره می شوند را ببینید. قسمت تقویم اقتصادی را برای رویدادهای هفته ی جاری چک کنید.

2. تحلیل فارکس: تجزیه و تحلیل تکنیکال

تکنیکال یعنی شما تاریخ الگوهای قیمت را برسی میکنید. با استفاده از آن برای ورود یا خروج از تجارت، مکان و زمان با احتمال بالاتر را تعیین کنید. در نتیجه، در تحلیل فارکس، تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین ها است.

FX یکی از بزرگترین و پرمصرف ترین بازارها است. حرکات روی نمودار مربوط به فعالیت قیمت ها میتواند سرنخ های کلی در مورد سطح پنهان عرضه و تقاضا را به نمایش بگذارد. با ارزیابی نمودار قیمت می توان دیگر رفتارهای الگویی مانند اینکه کدام ارزها قویترین روند را دارند را مشخص کرد. به عنوان مثال در نمودار GBP / USD میتوانید مشاهده می کنید که دلار آمریکا در برابر پوند استرلینگ تقویت می شود.

با به کارگیری شاخص ها میتوان سایر مطالعات تکنیکال را انجام داد. اکثر معامله گران به کارگیری شاخص را ترجیح می دهند. زیرا سیگنال ها به سهولت خوانده می شوند. همین باعث می شود تحلیل فارکس ساده تر شود. به کارگیری تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال بحث گسترده ای در تجارت به حساب می آید. برای تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه اینکه کدام تحلیل بهتر است پاسخ صحیحی وجود ندارد. معامله گران گرایش به انتخاب یکی، یا ترکیبی از این دو را در تحلیل دارند.

3. تحلیل فارکس: تجزیه و تحلیل تمایلات

تجزیه و تحلیل بازار فارکس

یکی از تحیلی های محبوب فارکس تجزیه و تحلیل تمایلات و احساسات است. وقتی می بینید که تمایلات همگی در یک جهت قرار گرفته اند یعنی بیشتر معامله گران از قبل آن موقعیت را انتخاب کرده اند و به آن متعهد اند.

احتمالا با یک مثال بهتر این موضوع را درک کنید. فرض کنید که تعداد بی شماری، معامله گران و سرمایه گذاران صعودی یورو هستند. آنها معتقدند یورو بالاتر می رود. به این دلیل که مردم با معاملات خود رای می دهند. می توانید با ارزیابی DailyFX (که از تمایلات مشتری IG استفاده می کند) به این نتیجه برسید که تمایل EUR / USD نشان دهنده آن است که اکثر معامله گران خریدار این جفت ارز هستند.

حالا می دانیم که معامله گرهای بزرگی وجود دارند که قبلاً خرید کرده اند. بنابراین این خریداران به فروشندگان بالقوه ی آینده تبدیل می شوند. اگر این خریداران تصمیم را عوض کنند و شروع به فروش کنند تا تجارت را پایان دهند، این عقب نشینی شدید باعث می شود که یورو در برابر دلار آمریکا آسیب پذیر شود.

معامله گران زیرک تر، تمایلات در خرده فروشی را همراه با تمایلات تجارت های سازمانی و بزرگ تحلیل می کنند. تیلور هیل یک تحلیل گر حرفه ایی DailyFX است. او توضیح می دهد که چگونه معامله گران می توانند با تحلیل گزارش تعهد معامله گران (CoT) سرنخ هایی در مورد چگونگی موقعیت بازار نهادی و نحوه پیاده سازی این تجزیه و تحلیل به دست بیاورند و از آن در تجارت خود استفاده کنند.

چگونه روش های فارکس را برای تجارت خود به کار ببرید:

معامله گران می توانند از هر سه نوع تجزیه و تحلیل بازار فارکس به صورت ترکیبی استفاده کنند. به این صورت که :

 • شناسایی روندهای بلند مدت با به کار گیری تجزیه و تحلیل بنیادی
 • پیدا کردن نقطه ورودی ایده آل با به کارگیری تجزیه و تحلیل تکنیکال و بررسی شاخص ها همراه با تجزیه و تحلیل بنیادی
 • تحلیل تمایلات مشتری به عنوان آخرین اقدام قبل از ورود به تجارت

در ادامه مثالی می آوریم که با هر سه روش تجزیه و تحلیل بیشتر آشنا شوید:

1) شناسایی روندهای بلند مدت با به کار گیری تجزیه و تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل تولید ناخالص داخلی کشور، نرخ بهره و نرخ تورم می تواند دیدگاهی از قدرت اقتصاد آن کشور (با استفاده از واحد پول آن) به شما بدهد. مثلا، اگر ایالات متحده چرخه افزایش نرخ بهره را آغاز کند، دلار آمریکا به نظر جذاب می رسد. حال اگر سرمایه گذاران و معامله گران به مقدار کافی دلار آمریکا بخرند، باعث افزایش ارزش دلار آمریکا می شود.

2) استفاده مناسب از تجزیه و تحلیل تکنیکال جهت ورود به بازار:

با به کارگیری آنالیز های چند بازه زمانی و شاخص هایی از جمله MACD یا شاخص مقاومت نسبی، معامله گران می توانند ورودی های ایده آل به بازار را شناسایی کنند.

3) تمایلات مشتری را در نظر داشته باشید:

معامله گران برای تحلیل گرایش مشتری می توانند از روش مشاهده تعداد خالص معامله گران به صورت کوتاه یا بلند مدت استفاده کنند. همچنین می توانند تفاوت بین تجارت های شبکه ای کوتاه یا بلند مدت را زیر نظر داشته باشند. با این وجود، نکته اصلی این است که مشتریان خرده فروشی گرایش به معامله هایی بر خلاف روندهای رایج دارند. لذا تمایلات مشتری را به عنوان یک شاخص مخالف در نظر می گیرند.

return on investment

1. By measuring their return on investment, they understand when spending money will save them money.

[ترجمه ترگمان] آن ها با اندازه گیری بازگشت خود به سرمایه گذاری درک می کنند که چه زمانی پول خرج کردن آن ها را پس انداز خواهد کرد
[ترجمه گوگل] با اندازه گیری بازده سرمایه گذاری آنها متوجه می شوند هنگام صرف پول پول آنها را ذخیره می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اگرچه آن ها حقوق بازنشستگی تضمین شده را تامین می کنند، اما بازگشت سرمایه معمولا بسیار پایین است
[ترجمه گوگل] اگرچه آنها یک پرداخت حقوق تضمین شده را ارائه می دهند، بازده سرمایه گذاری معمولا بسیار کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] در عین حال ما برای بازگشت بیشتر به سرمایه گذاری ناشکیبا هستیم
[ترجمه گوگل] در ضمن ما برای بازگشت بیشتر به سرمایه گذاری بی وقفه هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There are two approaches to measure their performance: return on investment ( ROI ) and residual income ( RI ) .

[ترجمه ترگمان] دو رویکرد برای اندازه گیری عملکرد آن ها وجود دارد: بازگشت به سرمایه گذاری (ROI)و درآمد باقیمانده (RI)
[ترجمه گوگل] دو روش برای اندازه گیری عملکرد بازده سرمایه گذاری (ROI) و درآمد باقیمانده (RI) وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] راه هایی برای محاسبه بازگشت سرمایه
[ترجمه گوگل] روش های محاسبه بازده سرمایه گذاری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] ارزش سرمایه گذاری: ما به دنبال بازگشت میانگین به سرمایه گذاری هستیم
[ترجمه گوگل] ارزش سرمایه گذاری ما به دنبال بازده سرمایه گذاری بالا می باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] بازگشت منفی بر روی نوع سرمایه گذاری از نوع سرمایه گذاری بهترین انتخاب است
[ترجمه گوگل] بازده منفی سرمایه گذاری نوع مسکن اجاره بهترین انتخاب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] بازگشت کامل به سرمایه گذاری (ROI)در کم تر از ۶ ماه را درک کنید
[ترجمه گوگل] سرمایه گذاری کامل (ROI) را در کمتر از 6 ماه انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Other objectives include return on investment (ROI), return on assets (ROA), and target rate of profit.

[ترجمه ترگمان] سایر اهداف عبارتند از بازگشت سرمایه (ROI)، بازگشت دارایی (ROA)، و نرخ سود هدف
[ترجمه گوگل] اهداف دیگر عبارتند از: بازده سرمایه (ROI)، بازده دارایی ها (ROA) و میزان هدف سود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] سوم، بازگشت پیش بینی شده در تحلیل سرمایه گذاری
[ترجمه گوگل] سوم، بازده مورد انتظار در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] پیاده سازی اولیه به سادگی امکان بازگشت سریع سرمایه گذاری در فن آوری را فراهم می آورد
[ترجمه گوگل] اجرای اولیه به سادگی امکان بازگشت سریع سرمایه گذاری در تکنولوژی را فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. This method is called the investors' return on investment, internal rate of return, profitability index, and interest rate of return as well as discounted cash flow.

[ترجمه ترگمان] این روش به سرمایه گذاران بر روی سرمایه گذاری، نرخ داخلی بازگشت، شاخص سودآوری و نرخ سود و نرخ سود تخفیف داده می شود
[ترجمه گوگل] این روش بازده سرمایه گذاران، نرخ بازده داخلی، شاخص سودآوری و نرخ بهره بازده و همچنین جریان نقدی تخمین زده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Return on investment in what is the expected value additional investment, the margin can be achieved.

[ترجمه ترگمان] بازگشت به سرمایه گذاری در چیزی که انتظار سرمایه گذاری بیشتر را دارد، حاشیه را می توان به دست آورد
[ترجمه گوگل] بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری اضافی که انتظار می رود ارزش اضافی، حاشیه را می توان به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] ترکیبی از صندوق های انتخاب شده یک انتخاب بهینه برای امنیت آتی و بازگشت سرمایه است
[ترجمه گوگل] مخلوطی از بودجه انتخاب شده، انتخاب مطلوب برای امنیت آینده و بازگشت سرمایه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[حسابداری] بازده سرمایه گذاری
[ریاضیات] بازده سرمایه، بازده روی سرمایه گذاری
[صنعت] بازدهی سرمایه
[حسابداری] نرخ بازده سرمایه گذاری

به انگلیسی

• (accounting) method of measuring the profitability of a company (derived by dividing the net income by total assets), roiاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.