نمونه‌هایی از Death Cross


نمودار قیمت بیت کوین؛ سطوح اصلاحی فیبوناچی در نمای ۱ روزه بازار بیت کوین/ دلار

Epidemioliogic study on death due to poisoning in mashhad forensic 1391

Background: Medicinal and non-medicinal poisoning are serious problems worldwide and the second cause of death following infection. The purpose of this study was to investigate the epidemiologic and demographic characteristics of intoxicated cases admitted to forensic Mashhad County, Iran.
Method and materials: this study based on cross- sectional, done by census sampling method, sampling size was persons who died from poison where referred to Mashhad forensic.
Results: finding shows that men more than women suffered from poison and died. Cause of death was more related to narcotic (92%).
Conclusion: this epidemiologic finding is suitable for health policy to make better and more effective planning to decrease death from poison.

Keywords

Full Text

سم ماده ای است که که معمولا می تواند منجر به آسیب و یا مرگ یک ارگانیسم شود و مسمومیت رویدادی است که طی آن بدن ماده‌ای را از طریق دهان، تنفس،مخاط و عروق جذب کرده و این روند منجر به ایجاد یک سری عوارض ناشی از مسمومیت می شود که این عوارض می‌توانند باعث آسیب و یا تهدید حیاتی شوند. مسمومیت یک شکل جدی و مهم و یکی از شایعترین علل مراجعه به اورژانس بیمارستان‌ها در بسیاری از کشورهاست(1).

سالانه ٧% از مراجعین به اورژانسها در اثر تماس با مواد مختلف دچار مسمومیت میشوند که در این میان بسیاری بر اثر شدت عوارض حاصله فوت میکنند

در پیشگیری از خطرات بالقوه مسمومیت، اطلاعات اپیدمیولوژیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مناسب به نظر می رسد نخست از طریق گرداوری و بررسی امار و اطلاعات اولیه، الگوی اپیدمیولوژیک مسمومیتها در کشور مورد بررسی قرار گیرد. الگوی اپیدمیولوژیک مسمومیتها در ایران با سایر نواحی جهان متفاوت است، بطوریکه مسمویت در 70 درصد از مراجعین به بیمارستانها اتفاقی و 29 درصد عمدی بوده است. این نسبت در آمریکا در سال 1985 به صورت 90 درصد مسمومیت اتفاقی و 8/2 درصد مسمومیت عمدی بوده است. در مقام مقایسه بر اساس آمار ارائه شده توسط انجمن مراکز کنترل مسمومیتهای آمریکا، راه بروز مسمومیت در مراجعین به این مراکز طی سال 1985 به بعد به ترتیب شیوع: جلدی 6/3 درصد، چشمی 5/3 درصد، خوراکی 79/2 درصد، استنشاقی 5/1 درصد، گزش جانوران سمی 3/1 درصد و تزریقی 1 درصد بوده است(3،4).

بر اساس اطلاعات مرکز کنترل مسمومیتها در آمریکا، اغلب مسمومیتها بعد از سن 60 سالگی نیز اتفاق می افتد (83 درصد). عواملی که میزان کشندگی مسمومیتها را افزایش میدهند عبارتند از: سن بالای 60 سال، قصد خودکشی، اقدامات مشابه قبلی، عوامل استرس زای روانی و اجتماعی، ابتلا به بیماری های مزمن و یا وخیم، اعتیاد دارویی، روان پریشی عضوی و یا فقدان یک سیستم خانوادگی حمایت کننده است مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی مرگ بر اثر مسمویمت در شهر مشهد انجام گرفته است. (7)

مطالعات انجام شده در شهرهای مختلف ایران شامل تهران، مشهد و بابل نشان دهنده بیشترین علت مسمومیت با داروهاست(3). بیشترین تعداد مرگ ومیر در آمریکا بر اثر مسمومیت با آنالژزیکها، آنتی دپرسانت ها، خواب آورها، داروهای خیابانی، داروهای قلبی و الکل بوده است طبق آمار در سال ١٩٨٦ بیشترین تعداد مسمومیتهای تصادفی در بین مردان بوده وبیشترین موارد اقدام به خودکشی در بین زنان مشاهده شده است.

سموم از طرق مختلف وارد بدن شده واثرات توکسیک خود را بروز میدهند و بر همین اساس شروع علائم و شدت مسمومیت متفاوت خواهد بود. در بریتانیا روند مسمومیت‌های عمدی طی سال های اخیر رشد داشته است و یکی از علل مهم مراقبت های اورژانسی پزشکی در این کشور شده است. مسمومیت شایع ترین راه برای خودکشی در زنان و دومین روش در مردان به حساب می‌آید، ضمن آن که به تنهایی مسؤول 100000 مورد بستری و بیش از 1300 مرگ در سال در این کشور می باشد (14). طبق آمار‌ی موجود در ایران سالانه حدود 30 هزار نفر در تهران به علت مصرف دارو و مواد شیمیایی مسموم می شوند که 12 هزار نفر از این بیماران بستری 1200 نفر از آنها منتقل بخش ICU می شوند، و حداقل 120 نفر جان خود را از دست می دهند. آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد که فقط در 9 ماه ابتدایی سال 1386 تعداد 383 نفر به علت مسمومیت با دارو و 602 نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مواد شیمیایی و سموم فوت کرده اند. همچنین نشان داده شده است که شایع تر ین اقدام به خودکشی در کشور ما، داروها و سموم هستند (9).

مرگ، توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حیاتی بدن است و علت مرگ از دیدگاه پزشک، بیماری یا جراحت و شرایطی است که تحت آن شرایط، مرگ اتفاق می افتد. مرگ و میر بیمارستانی امروز قسمت بزرگی از مرگ های جامعه را به خود اختصاص می دهد. دسترسی راحت و آسان به بیمارستان و افزایش امکانات سبب می شود که افراد قبل از مرگ به بیمارستان منتقل شوند؛ این درحالیست که میزان مرگ نمونه‌هایی از Death Cross و میر در بیمارستان ارتباط تنگاتنگی با امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان، نوع سرویس بیمارستانی و بخش های آن و شاید کیفیت ارایه مراقبت های پزشکی و پرستاری، مشخصات بیماران بستری (سن، جنس، وضعیت اجتماعی و اقتصادی) و بیمارانی که به بیمارستان به نظرمی رسد مراجعه می نمایند و نیز اپیدمیولوژی بیماری های آن منطقه دارد.

در یک مطالعه مقطعی اطلاعات مربوط به 402 فرد فوت شده ناشی از مسمومیت که شامل 314 مرد (نمونه‌هایی از Death Cross 1/78 درصد) و 88 زن (9/21 درصد) که به پزشکی قانونی مشهد در سال 91 ارجاع شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. این اطلاعات پس از کسب اجازه از مدیر کل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی از طریق همین سازمان در اختیار محقق قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها به روش نمونه گیری آسان از طریق چک لیست، داده ها وارد نرم افزار آماری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و گزارش پایانی نوشته شد.

چک لیست شامل موارد جنس، سن، وضعیت تاهل، شغل، نحوه مسمومیت، محل سکونت، ملیت، محل فوت و علت نامه فوت بوده است که برای تمام نمونه ها تکمیل گردیده است. داده های چک لیست با استفاده از نرم افزار SPSS (Version 20) از نظر آماری بررسی شد.

از نمونه های شرکت کننده در مطالعه نتایج نشان دهنده این بود که تعداد مسمویت ها در جنست مذکر (1/78 درصد) بیشتر از جنسیت مونث ( 9/21 درصد) بوده است.

از نظر سنی، سن 13 عدد از شرکت کنندگان نامشخص، 1 عدد بین 1-0 سال، 14 نفر بین 10-1 سال، 35 نفر بین 20-11 سال، 119 نفر بین 30-21 سال، 103 نفر بین 40-31 سال، 68 نفر بین 50-41 سال، 24 نفر بین 60-51، 14 نفر بین 70-61 سال و 11 نفر بین 90-71 سال بوده اند که بیشترین فراوانی رده سنی متوفیان،مربوط به گروه سنی 30-21 سال و کمترین مربوط به گروه سنی کمتر از یکسال می باشد.

از نظر ملیت تعداد 365 عدد از متوفیان دارای ملیت ایرانی، 12 عدد افغانی، 1 نفر عراقی و 24 عدد نامشخص بوده است. بیشترین فراوانی ملیت متوفیان مربوط به ملیت ایرانی،( 7/90% )بوده است.

از نظر توزیع فراوانی علت فوت، 9 نفر به دلیل مصرف الکل بدون قصد و نیت، 17 نفر به دلیل مسمومیت غیر عمدی با انواع سموم یا گاز سمی، 22 نفر به دلیل مسمومیت عمدی با دارو ها ی توهم زا و اعصاب و روان، 40 نفر به دلیل مسمومیت عمدی با انواع سموم یا گاز سمی، 47 نفر به دلیل مسمومیت با گاز منو کسید کربن، 88 نفر به دلیل مسمومیت با دارو ها ی توهم زا و اعصاب و روان بدون قصد و نیت و 179 نفر به دلیل مسمومیت با مصرف مواد مخدر بدون نیت بوده اند. همانطور که مشاهده می گردد، بیشترین فراوانی علت فوت مربوط به مسمومیت با مصرف مواد مخدر بدون نیت با 5/44 درصد و کمترین فراوانی مربوط به مصرف الکل بدون قصد و نیت با 2/2درصد می باشد.

از نظر توزیع فراوانی محل وقوع مرگ، تعداد 2 نفر در پاسگاه، 2 نفر در کلانتری، 2 نفر در راه انتقال به بیمارستان، 4 نفر در زندان، 44 نفر در محل نامشخص، 102 نفر در محل حادثه، 106 نفر در مرکز درمانی و 140 نفر در منزل فوت کرده اند. همانطور که مشاهده می گردد بیشترین فراوانی محل وقوع مرگ مربوط به منزل می باشد.

نتایج بیانگر آن است که بیشترین مصرف مواد در بین آقایان مسمومیت با نوع مصرف مواد مخدر با 149 مورد (47%)، مسمومیت با دارو ها ی توهم زا و اعصاب و بدون قصد 73 مورد (23%)، مسمومیت گاز منو کسید با 33 مورد ( 10%)، مسمومیت عمدی با انواع سموم یا گاز سمی با 23 مورد (7%)، مسمومیت غیر عمدی با انواع سموم یا گاز سمی با 15 مورد (5%)، مسمومیت عمدی با دارو ها ی توهم زا و اعصاب با 13 مورد (4 %)، مصرف الکل بدون قصد و نیت با 8 مورد (3%) میباشد؛ اما در بین زنان مسمومیت با نوع مصرف مواد مخدر با 30 مورد (34%)، مسمومیت عمدی با انواع سموم یا گاز سمی با 17 مورد (19%)، مسمومیت با دارو ها ی توهم زا و اعصاب و بدون قصد 15 مورد (17%)، مسمومیت گاز منو کسید با 14مورد ( 13%)، مسمومیت عمدی با دارو ها ی توهم زا و اعصاب با 9 مورد (10 %)، مسمومیت غیر عمدی با انواع سموم یا گاز سمی با 2 مورد (2%)، ، مصرف الکل بدون قصد و نیت با 1 مورد (1%) میباشد.

با توجه به این نکته که حدود 35-30 درصدتمام اورژانس ها را مسمومیت ها تشکیل می دهند، مطالعه و بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت های منجر به فوت می تواند در بهبود بخشیدن به استاندارد های بهداشتی و اتخاذ شیوه های پیشگیری در بیماران مسموم دارای نقش اساسی باشد. برا ساس نتایج بدست امده شیوع مسمومیت در سال 1391 بوده است. در مقایسه میزان بروز مسمومیت در آمریکا در سال 2005 حدود 40 در هر هزار نفر جمعیت و بیشترین میزان بستری شدن بدلیل مسمومیت در کودکان بوده است. در این میان میزان فوت شدگان بر اساس جنس در این مطالعه در مردان 78% درصد و زنان 21% درصد بوده است. شیوع بیشتر مرگ و میر در مردان نسبت به زنان بر اساس مسمومیت عمدتا بدلیل بالا بودن میزان مرگ بعلت سو استفاده ازمواد و داروها بوده است. در مطالعه انجام شده در سال 1380 در تهران، تعداد افراد مرد در تمام گروه های سنی به غیر از گروه 13 سال بیش از افراد مونث بوده است(20).

در پژوهش حاضر بیش ترین میزان شیوع در سن 35-25 سال با درصد 36% بود. در مطالعات مختلف طبقه بندی های متفاوتی برای گروه های سنی در نظر گرفته شده است با این وجود سنین نوجوانی و جوانی بیش ترین شیوع مسمومیت را دارند.(22)

علت آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی است که باعث ایجاد مشکلاتی در این گروه سنی شده است. نتایج دو مطالعه مجزا در کشور نشان داد که آموزش مهارت حل مساله بر مهارت های مقابل های افراد اقدام کننده به خودکشی مؤثر بوده و می تواند در جهت درمان رفتاری افراد و همچنین ارتقای سلامت و پیشگیری از خودکشی بکار رود ایجاد مراکز راهنمایی و مشاوره روان ی جهت افز ایش مهارت های مقابله ای نوجوانان می تواند در پیشگیری از خودکشی کمک کننده باشد.

میزان مسمومیت در مردان 78 درصد (50% بیش از زنان بود که نتایج ضد ونقیضی در این مورد وجود دارد. مطالعات مختلفی میزان بیش تر مسمومیت را در مردان و بسیاری از مطالعات شیوع بیش تر مسمومیت را در زنان گزارش داده اند. با این وجود اکثر مطالعات مانند پژوهش فوق نشان داده اند زنان 13درصد) عامدانه و به قصد خودکشی دچار مسمومیت می شوند(21،22).

در این مطالعه حدود 27درصد) متأهل بودند که در مقایسه با پژوهش که درکشور نروژ انجام شد تطابق داشت با هدف خودکشی با مسمومیت وعوامل روانی اجتماعی مرتبط با آن نشان داد تنها 34% مسمومین متأهل می باشند، مطابقت دارد.

پایین بودن خودکشی در افراد متأهل می تواند به دلیل برخورداری آنها از حمایت اجتماعی مناسب تر نسبت به افراد مجرد و همچنین به علت رواج بیشتر خودکشی در سنین پایین تر که بالطبع اکثریت آن ها را افراد مجرد تشکیل می دهند، باشد. فقدان وابستگی خانوادگی توضیحی برای آسیب پذیری افراد مجرد نسبت به افراد متأهل و آسیب ناپذیری نسبیی زوج های صاحب فرزند در مقابل خودکشی است که امیل‌دورکه جامعه‌شناس معروف فرانسو ی این مطلب را تحت عنوان خودکشی خودخواهانه تشریح کرده است و وقتی رخ می‌دهد که شخص رابطه قوی با هیچ گروه اجتماعی نداشته باشد. در این مطالعه نتایج بیانگر آن است که آن است که بیشترین مصرف مواد در بین آقایان مسمومیت با نوع مصرف مواد مخدر با 149 مورد (47%)، مسمومیت با داروهای توهم زا و اعصاب و بدون قصد 73 مورد (23%)، مسمومیت گاز منو کسید با 33 مورد (10%)، مسمومیت عمدی با انواع سموم یا گاز سمی با 23 مورد (7%)، مسمومیت غیر عمدی با انواع سموم یا گاز سمی با 15 مورد (5%)، مسمومیت عمدی با داروهای توهم زا و نمونه‌هایی از Death Cross اعصاب با 13 مورد (4 %)، مصرف الکل بدون قصد و نیت با 8 مورد (3%) میباشد و در زنان بیشترین مصرف مواد در بین زنان مسمومیت با نوع مصرف مواد مخدر با 30 مورد (34%)، مسمومیت عمدی با انواع سموم یا گاز سمی با 17 مورد (19%)، مسمومیت با داروهای توهم زا و اعصاب و بدون قصد 15 مورد (17%)، مسمومیت گاز منوکسید با 14مورد ( 13%)، مسمومیت عمدی با داروهای توهم زا و اعصاب با 9 مورد (10 %)، مسمومیت غیر عمدی با انواع سموم یا گاز سمی با 2 مورد (2%)، مصرف الکل بدون قصد و نیت با 1 مورد (1%) میباشد(23،24).

در پژوهش فوق مسمومیت با دارو بیش از مسمومیت با سایر موارد بود و مطالعاتی که توسط مقدم نیا در مازندران، دکتر شادنیا در بیمارستان لقمان و دکتر احمدی در شهر ساری انجام گرفته بود موید و در مرور سیستماتیک انجام شده توسط قریشی - همین مطلب بود. و موسوی نسب نیز بیشترین روش بکار برده شده مسمومیت دارویی 55% بوده است (25).

استفاده از داروها بعنوان ابزار خودکشی می تواند به دلیلی سهولت دسترسی به آن باشد. در بریتانیا، مسمومیت با دارو شایعترین راه برای خودکشی در زنان و دومین روش درمردان به حساب می آید.

نتایج یک مطالعه نشان داد که یکی از ضرورت های مهم و اقدام عملی در کاهش اقدام به خودکشی آموزش و تاکید به پزشکان می باشد که در مواجهه با افرادی که در معرض خطر بالای خودکشی هستند تجویز داروها به تعدادی باشد که در صورت سوء مصرف، مسمومیت و مرگ ایجاد نکند و به نقش آموزشی آنان تأکید شده است(26).

این مطالعه نشان داد بیش ترین شیوع مسمومیت در فصل بهار و سپس در تابستان بود که می تواند در ارتباط با مصرف بیش تر آفت کش ها، اثر گرما بر مواد غذایی، مسمومیت تغذیه ای، بیش تر بودن حشرات و مارها مسمومیت گزیدگی و شیوع بالا سمپاشی به دلیل کشاورزی در این فصول باشد و با مطالعات انجام شده در کشور و همچنین مطالعه ای که توسط عبداللهی -در گرگان انجام گرفت مطابقت داشت. و میزان مسمومیت عمدی در شهر شیراز بیش از ساکنین خارج شیراز بود. این مورد می تواند به دلی ل تفاوت در ساختار جامعه شهرهای بزرگتر نسبت به شهر های کوچکتر و روستاها باشد زی را در کلان شهر ها تغییرات اقتصاد ی و اجتماعی بیشتر از شهر های کوچک و روستاها دیده می شود و به دلیل این که اکثر خانواده ها به شکل هسته ای هستند و کاهش حمایت اجتماعی و مشکلات روحی و عاطفی ناشی از آن شاید افراد بیشتر در معرض خودکشی قرار می گیرند. بطور کلی وابستگی اجتماع ی در افراد روستانشین بیشتر از شهرنشینان است. البته باید احتمال ارجاع کمتر در روستا نشینان را به دلیل دوری احتمالی از مراکز درمانی نیز مدنظر داشت(27،28).

اطلاعات اپیدمیولوژیک به صورت منطقه ای، باعث استفاده منطقی از منابع جهت پیشگیری و کنترل مسمومیت می شود. یافته های نتایج فوق بیانگر شیوع بیشتر اقدام به خودکشی در بین افراد جوان، مجرد است و همچنین لازم است مسمومیت های عمدی را به عنوان یکی از مسائل و مشکلات مهم بهداشت عمومی استان در نظر گرفته و با استفاده از تحلیل عوامل مؤثر در آن، برنامه های مداخله ای مناسب جهت کاهش آن از سو ی سیاستگزاران و برنامه ریزان بعمل آید.

آموزش ارزهای دیجیتال برای تازه کارها در معاملات ارزهای دیجیتال

آموزش ارزهای دیجیتال

روزبه کیان روشن 11/06/2021

آموزش ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری برروی آن‌ها بسیار حساس و پر ریسک است و معاملات بدون هدف و بی‌برنامه در آن‌ها باعث ضررهای بسیار بالای سرمایه‌گذاران خواهد شد. اگر چه اکثر تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که هر استراتژی ممکن است نقص هایی در بر داشته باشد ولی به هر حال ما در این مقاله سه راهکار شناخته شده و با اطمینان بالا را برای افراد تازه کار بررسی خواهیم کرد تا به عنوان بخشی از آموزش ارز های دیجیتال آن را بیاموزند.

افراد تازه کار در این بازار پر تلاطم ارز دیجیتال چه کاری باید بکنند؟

میانگین هزینه دلاری (DCA)

استراتژی میانگین گیری دلاری یا همان میانگین هزینه دلاری (Dollar Cost Averaging) یک استراتژی و راهکار مشهور است که تا کنون امتحان خود را پس داده است و بهترین نتیجه را با این راهکار در بازه های زمانی طولانی خواهید گرفت. این راهکار در آموزش ارزهای دیجیتال بسیار استفاده دارد. در این راهکار، فرد سرمایه گذار پول خود را بخش های کوچک و کم تقسیم می کند و به جای آن که تمامی سرمایه خود را یک جا برای خرید یک رمز ارز خاص خرج کند ، آن را در یک تایم خاص در بازه های زمانی برای خرید خرج می کند. برای درک بهتر آن یک مثال می زنیم:

فرشاد 30 میلیون تومان دارد و می خواهد با آن اتریوم بخرد. او با بهره گرفتن از این راهکار (میانگین هزینه دلاری (DCA) به جای آن که تمام 30 میلیون تومان را به یک باره اتریوم بخرد، سرمایه خود را به 30 قسمت 1 میلیون تومانی تقسیم می کند، پس از آن او یک روز در هفته یا یک زمان خاص را برای خرید اتریوم انتخاب می کند.

مثلاً این زمان برای او هر پنج شنبه ساعت 13:00 می باشد. بدین ترتیب فرشاد طی 30 هفته بعدی هر هفته پنج شنبه ها ساعت یک بعد از ظهر هر بار به اندازه یک میلیون تومان اتریوم خریداری می کند نمونه‌هایی از Death Cross تا در هفته سی ام تمام سرمایه گذاری خود را که بالغ بر 30 میلیون تومان است، انجام داده باشد.

سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

سرمایه گذاری به این صورت در فواصل زمانی منظم و طولانی مدت موجب کاهش نوسانات بازار (همان بالا و پایین شدن شدید قیمت ها) می شود. به این صورت، فرشاد با این روش سرمایه گذاری، بیشتر از وقتی که تمام پول خود را یک جا و در یک لحظه اتریوم بخرد ، اتریوم خواهد داشت.

البته این صرفا یک مثال به تومان بود و فرد سرمایه گذار می تواند پول خود را ابتدا تبدیل به یک ارز تجاری مانند دلار، یورو یا یوان کرده و بعد آن را در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کند. در مثال زیر به خوبی این مبحث برای آموزش ارزهای دیجیتال درک خواهد شد:

به عنوان مثال اگر شما سرمایه ای بالغ بر 3150 دلار داشتید و از 31 م ماه مارس سال 2019 (مصادف با فروردین سال 98) اقدام به خرید هفتگی ارز بیت کوین در روز های یکشنبه به میزان 30 دلار کرده بودید در حال حاضر (11 فروردین سال 1400) بعد از دو سال سال سرمایه گذاری فروردین 1400 ، سرمایه دلاری شما به میزان 16686 دلار رسیده بود. این یعنی سرمایه دلاری شما در حال حاضر رشدی 429 درصدی را تجربه کرده بود.

سرمایه‌گذاری به روش میانگین هزینه دلاری را می‌توان با این مثال بهتر درک کرد

پیشنهاد می شود در هنگام استفاده از راهکار DCA به شکلی به جز خرید خودکار که در آن خودتان شخصاً ارز دیجیتال را از صرافی ها خریداری می کنید این اصل را به کار ببندید : ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را در فواصل زمانی معین تنها هنگامی بخرید که به رنگ قرمز در آمده باشند و این یعنی که آن ارز در بیست و چهار ساعت گذشته قیمت آن کاهش یافته است.

راهکار تقاطع طلایی و مرگ

راهکار تقاطع طلایی و مرگ یا تقاطع طلایی تقاطع مرگ (Golden cross/ Death cross) راهکاری است که در آن از برخورد یا تقاطع دو شاخص خطی میانگین متحرک (MA) با شیب متفاوت با یکدیگر بر روی نمودار تریدینگ استفاده می شود. شاخص میانگین متحرک یا MA خطی است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را در مدت زمان معین به ما ارائه می کند.

ساده تر بگوییم ؛ میانگین متحرک خطی است که به وسیله آن می توانیم رفتار های قیمتی را براساس اطلاعات قبل بهتر پیش بینی کنیم.

در این راهکار استراتژیک، شما می بایست تقاطع یا همان نقاط برخورد میانگین متحرک 50 (که همان میانگین داده های 50 روز قبل است) با میانگین متحرک 200 (که همان میانگین داده های 200 روز قبل است) را پیدا کنید. باید توجه داشته باشید که این عمل مستلزم پایش و نظارت طولانی مدت قیمت ها می باشد که در 18 ماه به بالاتر عملکرد واقعی خود را نشان می دهد که این مساله در آموزش ارزهای دیجیتال بسیار مهم است.

شما در این راهکار می‌بایست دو نقطه تقاطع را بیابید:

 • همگرایی (تقاطع طلایی): این تقاطع هنگامی رخ می دهد که خط میانگین متحرک 50 خط میانگین متحرک 200 را قطع کرده و به سمت بالا برود.
 • واگرایی (تقاطع مرگ): این تقاطع هنگامی رخ می دهد که میانگین متحرک 50 خط میانگین متحرک 200 را قطع کرده و به سمت پایین برود.

همگرایی به ما می گوید که مومنتوم یا اندازه حرکت کوتاه مدت در حال بالاتر زدن از اندازه حرکت بلند مدت است که به عنوان سیگنالی برای خرید محسوب می شود. این تقاطع در شرایطی ایجاد می شود که خریداران به بازار ارز بازگردند و این بازگشت موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.

در واگرایی عملی عکس مورد قبل رخ می دهد در این نوع از رخداد، اندازه حرکت کوتاه مدت نسبت به اندازه حرکت بلند مدت پایین می آید و سقوط می کند، این امر نشانه آن است که افرادی که در بازار مشغول معامله بوده اند در حال خروج از بازار هستند و سرمایه های خود را در این بازار ( مثلا اتریوم) خارج کرده و می فروشند.

اگر که شما در حال دیدن آموزش ارزهای دیجیتال هستید ، برای استفاده از این راهکار می بایست ، یک نمودار تریدینگ ویو را انتخاب کنید . دوره های زمانی (با فلش قرمز رنگ مشخص است) را روی وضعیت روزانه یا هفتگی تنظیم کنید (مستطیل قرمز رنگ)، قسمت شاخص (فلش آبی رنگ) را انتخاب و میانگین های متحرک (MA) را جستجو کنید، سپس با دبل کلیک دو میانگین متحرک را اضافه کنید.

تنظیم‌های دوره زمانی و شاخص در تریدینگ ویو

پس ازآن با کلیک به روی نماد هر کدام از میانگین های متحرک پارامتر های طولی (فلش قرمز رنگ) را به ترتیب 50 و 200 انتخاب کنید. شما می توانید به منظور ایجاد تفاوت در رنگ خطوط روی گزینه استایل کلیک کرده تا تشخیص آن ها راحت تر شود.

ایجاد تمایز در رنگ خطوط

بزرگترین مزیت این راهکار، کارایی بالای آن در بازارهای شدیدا پر افت و خیز و بی ثبات می باشد که قیمت ها به شکلی غیر قابل پیش بینی بالا و پایین می شوند. باید توجه داشت که این راهکار و استراتژی در شرایط خنثی که معامله گران نزولی با معامله گران صعودی در بازار با هم یکسان باشند یک مشکل دارد: این که سیگنال های زیادی را برای فروش و خرید ارز ها به ما می دهد ولی باز در این حالت هم میانگین سود های به دست آمده در این راهکار از زیان های وارده در دوره های کم نوسان بیشتر است.

این راهکار نیز معمولاً برای 18 ماه به بالا استفاده می شود و در آن بازه زمانی می توان نتیجه مطلوب را از آن به دست آورد. شما برای فهم بهتر باید مثال های زیاد حول آموزش ارزهای دیجیتال را مطالعه کنید که نمونه هایی از آن را در پایین آورده ایم.

در شکل ذیل می توانید مشاهده کنید که آخرین تقاطع طلایی نمودار در ارز بیت کوین نزدیک به 8200 دلار بوده که بدین منزله است که در صورت استفاده از این راهکار به عنوان استراتژی سرمایه گذاری، شما می توانستید در این قیمت با دریافت سیگنال خرید به سود 6 تا 7 برابری تا امروز برسید. (البته این به شرطی است که بیت کوین خود را حفظ کرده باشید).

تقاطع‌های طلایی در شکل بالا مشخص شده‌اند

راهکار معامله با اصل واگرایی RSI

راهکار واگرایی RSI یک استراتژی بسیار تخصصی تر از سایر موارد می باشد. کاربرد بسیار مهم این راهکار، پیش بینی زمان وارونگی روند جاری یعنی صعودی شدن روند نزولی یا بالعکس. یادگیری این راهکار بخش مهمی از آموزش ارزهای دیجیتال می باشد.

RSI یا Relative Strength Index یکی از شاخص هایی می باشد که مومنتوم یا اندازه حرکت را به وسیله اندازه گیری متوسط تعداد سود و زیان در یک دوره دو هفته ای حساب می کند. شما می توانید در نمودار تریدینگ ویو این شاخص را به از قسمت indicators انتخاب نمایید.

شما می‌توانید اندیکاتور و راهکار (استراتژی) خود را انتخاب کنید

کار این شاخص جلب توجه شما نسبت به “خرید های بیش از حد” و “فروش های بیش از حد” است. میزان این شاخص عددی میان صفر تا صد می باشد و در صورت عبور شاخص از 70 سرمایه شما در وضعیت خرید بیش از حد قرار گرفته است و این احتمال می رود نمونه‌هایی از Death Cross که ارزش آن دوباره کاهش یابد و عکس آن هنگامی است که شاخص از 30 پایین تر بیاید که در این حالت سرمایه شما در فروش بیش از حد قرار گرفته و قیمت آن به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.

هنگام فراگیری آموزش ارز های دیجیتال توجه داشته باشید با وجود آن که این راهکار را می توان به شکلی مجزا به منزله یک راهکار برای بازار ارز دیجیتال در نظر گرفت ولی بعضی اوقات نیز گمراه کننده می باشد مثلا ممکن است RSI به شما بگوید که یک ارز بیش از حد در معرض خریداری قرار گرفته است و این یک سیگنال خرید است ولی ممکن است پس از آن قیمت باز هم به روند نزولی خود ادامه دهد که این امر مطلوب نیست.

واگرایی RSI

البته راهکار واگرایی RSI که راهکاری بسیار موثر است را می توان به منظور تعیین زمان تغییر در حرکت قیمت ها به کار گرفت. شما با دانستن زمان احتمالی تغییر قیمت ها می توانید بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال خود را متوجه بشوید. زمان تغییر قیمت ها را با یافتن عدم تناسب میان قیمت و شاخص RSI می توانید متوجه شوید.

در اکثر مواقع RSI و نرخ ارز به یک سو حرکت می کنند یا این حال در برخی مواقع در حالی که RSI در حال کاهش است قیمت ها روندی افزایشی از خود نشان می دهند (برعکس این حالت هم می تواند رخ دهد). این وضعیت در زمانی قابل مشاهده است که خرید و فروش نوسان بسیار کمی داشته باشند و این علامت مراحل اولیه تغییر روند مومنتوم است.

معمولاً پیشنهاد می شود که واگرایی را در یک قالب زمانی به شکل روزانه یا چهار ساعته جستجو کنیم. این دوره های زمانی یک نمونه کوچک تر از تغییرات بزرگتری می باشد که در آینده در روند میان مدت و بلند مدت رخ خواهد داد.

در نمودار زیر سه واگرایی عمده RSI در نمودار بیت کوین / دلار وجود دارد که با توجه به آن می توان روند کلی تغییرات آتی را پیش بینی کرد. در واقع هنگامی که قیمت ها در بخش فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد باشد بهترین وقت برای یافتن واگرایی ها است. خطوط ترسیم شده به رنگ زرد در نمودار زیر نیز اختلاف RSI و قیمت ارز را نشان می دهد. هنگامی که قیمت در بخش فروش یا خرید بیش از حد باشد، مناسب ترین زمان برای یافتن واگرایی ها است.

راهکار واگرایی RSI را می توان به منظور جستجوی نوسانات کوچک تر مانند عقب نشینی ها در روند های کاهشی به کار برد. به عنوان نمونه می توانید در این نمودار نیم ساعته آن قسمتی که دایره سفید به دور آن کشیده شده است را نگاه کنید در این حالت متوجه یک حرکت به سوی روند صعودی خواهید شد.

امیدوار هستیم که این متن به عنوان بخشی از آموزش ارزهای دیجیتال برای شما مفید واقع شود.

یک تقاطع نزولی که می‌تواند کار دست بیت کوین دهد؛ احتمال سقوط تا ۳۵ هزار دلار

یک تقاطع نزولی که می‌تواند کار دست بیت کوین دهد؛ احتمال سقوط تا ۳۵ هزار دلار

در نمای ۱ روزه بازار بیت کوین یک تقاطع نزولی بین میانگین‌های متحرک دیده می‌شود که می‌تواند در ادامه به شکل‌گیری یک سقوط عمیق‌تر در بازار منجر شود. کارشناسان معتقدند آثار مخرب این نشانه نزولی می‌تواند در مقایسه با سال‌های گذشته جدی‌تر باشد.

به گزارش کوین تلگراف، از روز گذشته در نمای ۱ روزه بازار بیت کوین یک الگوی نموداری تشکیل شده است که می‌تواند با سقوط عمیق‌تر قیمت همراه باشد.

زمانی که میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه را قطع کند، انتظار می‌رود که قیمت به‌شدت کاهش یابد و از آن با عنوان «تقاطع مرگ» یاد می‌شود. تشکیل این تقاطع نتیجه سقوط قیمت در دو ماه گذشته و فاصله‌گرفتن از اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلار است.

یک تقاطع نزولی که می‌تواند کار دست بیت کوین دهد؛ احتمال سقوط تا ۳۵ هزار دلار

تقاظع نزولی میانگین‌های متحرک در نمای ۱ روزه بازار بیت کوین/ دلار

بررسی سابقه تشکیل تقاطع مرگ در بازار

تعداد دفعات تشکیل تقاطع مرگ در بازار بیت کوین، در طول دو سال گذشته بسیار کم بوده است. برای مثال، در مارس سال ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸)، پس از آنکه قیمت بیت کوین از ۹,۰۰۰ دلار به زیر ۴,۰۰۰ دلار سقوط کرد، این تقاطع نزولی هم شکل گرفت؛ این یعنی میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه در پیش‌بینی روند قیمت در آن زمان ناکارآمد ظاهر شده بودند.

همان طور که از نمودار زیر پیداست، پس از شکل‌گیری این تقاطع نزولی قیمت تا پایان همان سال به اوج ۲۹,۰۰۰ دلاری رسید و خللی در روند صعودی قیمت ایجاد نشد.

یک تقاطع نزولی که می‌تواند کار دست بیت کوین دهد؛ احتمال سقوط تا ۳۵ هزار دلار

نمودار قیمت بیت کوین؛ تشکیل تقاطع نزولی و جهش قیمت پس از آن

در ژوییه (تیر) ۲۰۲۱ هم تقاطع مرگ در نمای ۱ روزه بازار بیت کوین تشکیل شده بود که مانند مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) در پیش‌بینی روند بازار ناموفق عمل کرد. در آن زمان تشکیل این الگوی نزولی با افزایش فشار فروش همراه نشد و نوسان قیمت تا رسیدن به اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان) محدود بود.

یک تقاطع نزولی که می‌تواند کار دست بیت کوین دهد؛ احتمال سقوط تا ۳۵ هزار دلار

نمودار قیمت بیت کوین؛ تشکیل تقاطع مرگ در ژوییه ۲۰۲۱

در هر دو نمونه‌ای که شرایط آنها را بررسی کردیم، تشکیل تقاطع مرگ در ادامه با انتشار یک خبر مثبت همراه شده که احتمالاً تأثیر این الگوهای نزولی را محدودتر کرده است.

برای مثال، بازیابی قیمت بیت کوین در ژوییه ۲۰۲۱ عمدتاً تحت‌تأثیر شایعات مربوط به پذیرفته‌شدن بیت کوین به‌عنوان یکی از روش‌های پرداختی مورد‌تأیید فروشگاه اینترنتی آمازون بود؛ خبری که بعدها مشخص شد صحت ندارد. برگزاری کنفرانس بی‌ورد (The B-Word) که جک دورسی، ایلان ماسک و کتی وود (Cathie Wood)، مدیرعامل آرک اینوست (ARK Invest)، در آن حضور داشتند و نظرات مثبت خود را درباره آینده بیت کوین مطرح کردند نیز در نهایت به بازیابی قیمت کمک کرد.

در مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۹۹) هم پس از آنکه بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد قصد دارد سیاست‌های پولی خود را برای مقابله با شرایط بد اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا تغییر دهد و از پیامدهای سقوط بازار سهام جلوگیری کند، روند صعودی قیمت آغاز شد.

نشانه نزولی‌ای که این بار خطرناک‌تر به نظر می‌رسد

سقوط اخیر قیمت بیت کوین تحت‌تأثیر نگرانی سرمایه‌گذاران در رابطه با تصمیم فدرال رزرو برای سریع‌ترکردن روند توقف سیاست‌های پولی تسهیلی است که شامل توقف برنامه خرید ۱۲۰ میلیارد دلار دارایی در ماه و افزایش سه‌مرحله‌ای نرخ بهره بانکی در سال جدید است.

به طور کلی، افزایش نرخ بهره بانکی ممکن است باعث شود دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین، در مقایسه با دارایی‌هایی کم‌خطر مثل اوراق قرضه دولتی، برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری داشته باشند؛ چراکه بازدهی مثبت سالانه اوراق قرضه دولتی تضمین‌شده است؛ اما سرمایه‌گذاری در بازار سهام یا ارز دیجیتال می‌تواند با ضرر همراه شود.

نوئله آچسون (Noelle Acheson)، یکی از مدیران جنسیس گلوبال تریدینگ (Genesis Global Trading)، در مصاحبه اخیر خود با وال‌استریت ژورنال گفته است «سقوط اخیر قیمت‌ها ثابت می‌کند که بیت کوین مثل سایر دارایی‌های پرریسک عمل می‌کند» و افزود که «سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت اولین کسانی خواهند بود که از بازار خارج می‌شوند».

در نتیجه، کاهش حجم نقدینگی همراه با شکل‌گیری تقاطع مرگ، می‌تواند با افزایش بیشتر فشار فروش در بازار بیت کوین همراه شود؛ مگر اینکه قیمت بیت کوین از ناحیه حمایتی فعلی در محدوده ۴۰,۰۰۰ دلار و سطح ۰.۳۸۲ اصلاحی فیبوناچی که در نمودار زیر مشخص شده است، به سمت بالا حرکت کند.

یک تقاطع نزولی که می‌تواند کار دست بیت کوین دهد؛ احتمال سقوط تا ۳۵ هزار دلار

نمودار قیمت بیت کوین؛ سطوح اصلاحی فیبوناچی در نمای ۱ روزه بازار بیت کوین/ دلار

شکسته‌شدن حمایت ۴۰,۰۰۰ دلاری می‌تواند با سقوط قیمت به سطح اصلاحی بعدی فیبوناچی در ۳۵,۰۰۰ دلار همراه باشد.

cross-cultural به زبان فارسی

ترجمه های برتر cross-cultural در فرهنگ لغت انگلیسی - فارسی عبارتند از: بین فرهنگی (وابسته به چند فرهنگ گوناگون), میان فرهنگی . ترجمه های درون متنی cross-cultural حداقل دارای جملات ترجمه شده ۱۶ هستند.

cross-cultural

adjective + دستور زبان

 • Between two or more cultures; intercultural.

ترجمه‌ها cross-cultural

بین فرهنگی (وابسته به چند فرهنگ گوناگون)

میان فرهنگی

of this sort of Islamic cross-cultural hybridization.

از این نوع از پیوندهای میان فرهنگی اسلامی.

عبارات مشابه

نمونه‌ها

Open Minds", SMCCU aims to improve cross-cultural understanding and communication between UAE locals and guests visiting or residing in the UAE.

با شعار «درهای باز، ذهنهای باز»، SMCCU قصد دارد تا درک متقابل فرهنگی نمونه‌هایی از Death Cross و ارتباط بین مردم محلی امارات متحده عربی و مهمانانی که از آن دیدن میکنند یا در آن ساکن هستند را بهبود بخشد.

In some cases, I know that many of you are involved in cross-cultural dialogues, you're involved in ideas of creativity and innovation.

در برخی موارد،,میدانم بسیاری ازشما درگیرگفتگوهای فرهنگی چندگانه شده اید شما درگیرایدههای خلاقانه ونوآوری هستید.

And then bring a team of experts in there to methodically go through exactly what these people do, to distill down the cross-cultural distillation.

و بعد یک تیم از متخصصین به آنجا می رفتند تا با روش های خاص مرور کنند که دقیقا این مردم چه می کنند تا از عصاره میان فرهنگی عصاره بگیرند

Although cross-cultural studies have shown that smiling is a means of communication throughout the world, there are large differences among different cultures, with some using smiles to convey confusion or embarrassment.

مطالعات میان فرهنگی نشان دادهاند که لبخند روشی برای برقراری ارتباط احساسی در سراسر جهان است، گرچه تفاوت زیادی میان فرهنگهای مختلف وجود دارد.

Abiola is the founder of China-Africa Bridge and China Africa Forum, which promotes mutually beneficial cross-cultural collaboration between China and Africa, with a specific eye on women's contributions to the economy.

آبیولا بنیانگذار پلی بین چین-آفریقای جنوبی و یک فروم آفریقای آسیایی است که همکاری متقابل میان فرهنگی مابین چین و آفریقا را ارتقا میبخشد، که تمرکز ویژه بر مشارکت زنان در اقتصاد دارد.

So our dream is to bring teenagers together, so they'll have a community service experience as well as a cross-cultural experience, as they teach kids in these areas and help them build their communication infrastructure.

پس رؤیای ما اینه که نوجوانان را کنار هم بیاریم، تا اونا تجربهی خدمت به جامعه را به اندازهی تجربهی بین فرهنگها، داشته باشند، در حین اینکه در این مناطق به بچهها آموزش داده میشه و به اونا کمک میشه تا زیرساخت ارتباطیشون را بسازند.

And what we know from cross-cultural studies is that females, on average -- not everyone, but on average -- are more inclined to be very attentive to complex social relations and to taking care of people who are, basically, vulnerable within the group.

و اونچه که ما از مطالعات چند فرهنگی می دونیم اینه که زن ها به طور میانگین - نه هر کدوم از اونها بلکه به طور میانگین - بیشتر متمایل و مشتاق اند به روابط اجتماعی پیچیده و مراقبت کردن از آدم هایی که اساسا در یک گروه، آسیب پذیرند.

On November 28, Cross Gene received a Rookie Award at the 21st Korean Culture and Entertainment Awards.

در ۲۸ نوامبر، کراس جین جایزه بهترین گروه تازهکار را در بیست و یکمین جشنواره فرهنگ و سرگرمی کره دریافت کرد.

She found that such metaphors tend to be quite similar within several European languages, but vary much more as one crosses into more historically separated languages and cultures.

او دریافت که چنین استعارههایی در چندین زبان اروپایی نسبتاً شبیه هستند اما در زبانهایی که از نظر تاریخی جدا هستند، بسیار متفاوتند.

Gabriel Almond and Sidney Verba In their work, The Civic Culture, Almond and Verba embark on the first major cross-national survey of attitudes to determine the role of political culture in maintaining the stability of democratic regimes.

گابریل الموند و سیدنی وربا الموند و وربا در کتاب خود، فرهنگ مدنی، اولین بررسی و مطالعه نگرشها در بین ملتها به صورت عمده را آغاز کردند تا نقش فرهنگ سیاسی را در حفظ ثبات نظامهای دموکراتیک تعیین کنند.

And like many pirates of that era, he flew a flag that bore the macabre symbols of a human skull and a pair of crossed bones, because those motifs had signified death in so many cultures for centuries, that their meaning was instantly recognizable, even in the lawless, illiterate world of the high seas: surrender or you'll suffer.

و مثل خیلی از دزدان دریایی آن زمان، او هم پرچمی با علامت مرگ افراشته بود که تصویر جمجمه یک انسان و دو استخوان ضربدری داشت، چون برای قرنها آنها در بسیاری از فرهنگها مفهوم خطر مرگ را القا میکردند، و معنی آنها بلافاصله قابل تشخیص بود، حتی در دنیای بی قانون و بیسواد دریاهای آزاد: تسلیم شوید وگرنه رنج خواهید کشید.

For the 94th anniversary at the California State University, Northridge (2009) Armenian Martyrs Memorial - above view in Chelmsford, Massachusetts Memorial in the churchyard of St Sarkis, Kensington, the oldest Armenian church in the United Kingdom Armenian cross-stone (Khachkar) in Plaza Armenia in Montevideo, Uruguay Armenian Genocide in culture April 24: Can we start over again?.

برای ۹۴مین سالگرد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج (۲۰۰۹) یادبود شهدای ارمنی - نمای بالا در شلمزفورد، ماساچوست Armenian Genocide in culture April 24: Can we start over again?.

In cultures where men have traditionally worn skirt-like garments such as the kilt or sarong, these are not seen as female clothing, and wearing them is not seen as cross-dressing for men.

بهطور مشابه، در فرهنگهایی که مردان لباسهای دامن مانند مثل کیلت (دامن مردانه اسکاتلندی) یا سارونگ (پارچهای رنگارنگ که در مالزی و کشورهای اطراف آن مردان و زنان آن را مانند لنگ دور کمر خود میبندند)، این البسه بهعنوان لباسهای زنانه محسوب نمیشوند، و پوشیدن آنها بهعنوان مبدلپوشی محسوب نمیگردد.

When the Matignon agreements were signed between the representatives of France and New Caledonia, Jean-Marie Tjibaou, the Kanak leader of the independent movement, had mooted a proposal to set up an Agency for the development of Kanak Culture with the objective of promoting Kanak linguistic and archaeological heritage, promote Kanak handicrafts and the arts, encourage cross-regional interactions and evolve design and conduct research activities.

وقتی که توافقنامه ماتیگنون بین نمایندگان فرانسه و نیو کالادونیا امضا شد تیجیبائو رهبر جنبش استقلال طلب کاناک طرح افتتاح سازمان توسعه فرهنگی کاناک را با اهداف ترویج میراث زبانشناسی و باستانشناسی عنوان میکند و صنایع دستی و هنر را در سرتاسر ناحیه تشویق نموده و طراحی را تکامل و تحول داده و فعالیتهای تحقیقی را مدیریت و رسیدگی مینماید.

نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه‌ی مرگ‌اندیشی نمونه‌ای از دانشجویان با روش نظریه‌ی زمینه‌ای

2 عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی.

چکیده

مرگ، پدیده‌ای فراگیر است و همواره یکی از دغدغه‌ها و پرسش‌های اصلی بشر بوده است. درعین‌حال اندیشه‌های مرتبط با مرگ در یک زمینه‌ی اجتماعی شکل می‌گیرند؛ و سنت‌های دینی یکی از منابع اصلی برای پاسخگویی به مسئله‌ی مرگ و غلبه بر تجربه‌های ناخوشایند مرتبط با آن بوده‌اند. درعین‌حال، با اشاعه‌ی نظام‌های معنابخش غیردینی در جامعه‌ی جدید، این پرسش مطرح می‌شود که افراد در نظام‌های معنابخش غیردینی چگونه با مسئله‌ی مرگ و دغدغه‌های مرتبط با آن مواجه می‌شوند. این مقاله، مرگ‌اندیشی دانشجویان را با توجه به وضعیت دین‌داری‌شان مطالعه می‌کند. داده‌های پژوهش با نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری نظری و از طریق مصاحبه باز و عمیق گردآوری شده و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده، از روش نظریه‌ی زمینه‌ای استفاده شده است. نتایج مطالعه در هشت مقوله‌ی عمده صورت‌بندی شده‌اند. «مرگ‌اندیشی معطوف به زندگی» به‌عنوان مقوله‌ی هسته مطرح شده و مرگ‌اندیشی دانشجویان در دو نگرش لاهوتی (دینی) و ناسوتی (غیردینی) باهم مقایسه شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious and Secular Attitudes towards Death: The Study of a Sample of University Students in Tehran

نویسندگان [English]

 • Seyed Hassan Serajzadeh 1
 • Masghud Farastkhah 2
 • Masoud Zamani Moghadam 3

چکیده [English]

Death is a pervasive phenomenon and one of the main concerns and anxieties for all human beings. Besides, thoughts and concerns about death are constructed in a social context and religious traditions are one of the main sources for answering the question of death and overcoming unpleasant experiences associated with it. Additionally, with the growth of non-religious sensemaking systems in the modern world, this question is brought up that how people in non-religious sensemaking systems encounter with the problems of death and obsessions related to it. This article studies the attitudes of students toward death according to their religiosity status. Research data were collected through purposive and theoretical sampling and also through open-end and in-depth interview. For analyzing obtained information grounded theory is used. The results of study are formed in eight categories. “Death attitude engrossed to life” is brought up central category and students’ attitude towards death have been compared in two attitudes, religious and secular

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitudes Towards Death
 • religiosity
 • grounded theory
 • students
 • Attitudes Towards Afterlife
 • Desire for Living
مراجع

- آریس، فیلیپ (1392) تاریخ مرگ: نگرش‌های غربی در باب مرگ از قرون‌ وسطی تاکنون، ترجمه محمد جواد عبدالهی، تهران: نشر علم.

- استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1391) مبانى پژوهش کیفى: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.

- برگر، پیتر؛ لوکمان، تامس (1387) ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

- راستگو سی سخت، رضا (1388) «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش به مرگ»، رساله‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی (تربیت ‌معلم سابق).

- سراج زاده، سیدحسین (1385) چالش‌های دین و مدرنیته: مباحثی جامعه‌شناختی در دین‌داری و سکولار شدن، تهران: انتشارات طرح نو.

- سراج زاده، سیدحسین؛ فرشید رحیمی (1392) «رابطه دین‌داری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی»، راهبرد فرهنگ، شماره 24: 7-20.

- سنکا (1384) «دو قطعه از سنکا در باب مرگ»، ترجمه امیر احمدی آریان و امید مهرگان، ارغنون، شماره 26 و 27: 65-72.

- فروید، زیگموند (1384) «اندیشه‌هایی درخور ایام جنگ و مرگ»، ترجمه حسین پاینده، ارغنون، شماره 26 و 27: 145-174.

- قانعی راد، محمدامین، کریمی، مرتضی (1385) « نمایشنامه‌های فرهنگی مرگ و مردن»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 5: 51-74.

- کرایب، یان (1388) نظریه‌ی اجتماعی کلاسیک: مقدمه‌ای بر اندیشه‌ی مارکس، وبر، دورکیم، زیمل، ترجمه شهناز مسمی پرست، تهران: انتشارات آگه.

- محمدپور، احمد (1392) روش تحقیق کیفی ضد روش 1: منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

- هایدگر، مارتین (1390) «مرگ و مابعدالطبیعه»، ترجمه محمد‌سعید حنایی کاشانی، ارغنون، شماره 26 و 27: 273-293.

- یزدانی، مرجانه (1391) « بررسی نگرش به مرگ و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین سالمندان شهر تهران»، رساله‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی (تربیت ‌معلم سابق).

- یوسفی، علی؛ تابعی، ملیحه (1390) «پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ: بررسی موردی زنان شهر مشهد»، راهبرد فرهنگ، شماره 14و 15: 39-52.

- Brayant, C., Bryant, P. M., Edgley, C. K., Leming, M. R. (2003). A Handbook of Death and Dying. London: Sage Publication.

- Finch, J., Wallis, L. (1993). "Death, Inheritance and the Life Course", in Clark, D. The Sociology of Death. Oxford: Blackwell. 50–68.

- Guba, E. G., Lincoln, Y. S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park, CA: Sage Publications.

- Malinowski, B. (1955). "Magic, Science and Religen. in Roobben", A. C. (2004). Death, Mourning, and Burial: A Cross-Cultural Reader. New York: Blackwell. 19-22.

- Malinowski, B. (1972). "The Role of Magic and Religion". in Lessa W. A., Vogt, E. Z. Reader in Comparative Religion. New York: Harper & Row. 63-72.

- Walter, T. (1996). "Facing Death Without Tradition". in Howarth, G., Jupp, P. Contemporary Issues in the Sociology of Death, Dying and Disposal. London: Palgrave Macmillan. 195.

- Yinger, J. M. (1977). "A Comparative Study of the Substructures of Religion". Journal for the Scientifics Study of Religion, 16 (1): 67-86.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.