انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟


فرآیندهای سیستم مدیریت

طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریت نقش مهمی در استقرار سیستم های مدیریتی دارد در استانداردهای مدیریتی به شناسایی فرآیندها ، تعیین ورودی و خروجی فرایند ها و تعیین معیارهای پایش و اندازه‌گیری فرایندها و رویکرد فرآیندی تاکید شده است.

در این مطلب نحوه طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریتی بر اساس الزامات استانداردهای مدیریتی را تشریح می‌کنیم.

مهمترین استانداردهای مدیریتی که در آن به فرآیندهای سیستم مدیریت اشاره نموده است شامل:

  بند 4-4- سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندها بند 4 سیستم مدیریت کیفیت

فرآیندهای سیستم مدیریت را بر چه اساسی تعیین نماییم؟

 • بر اساس جوهره و مقاصد سازمان
 • بر اساس دامنه سیستم مدیریتی
 • شناخت از سازمان
 • مصاحبه با مسئولین فرآیندهای سازمان
 • الگوبرداری از تجارب موفق سازمان‌ها

مصاحبه نقش مهمی در شناسایی فرآیندهای سیستم مدیریتی دارد در برخی از سازمان ها، شناسایی فرآیندهای ان نیاز به شناخت دقیق مشاور از ان سازمان دارد .
مثال :
در یک سازمان A ، فرآیند فروش و فرآیند بازاریابی به تفکیک شناسایی شده است و در سازمان B ، فقط فرآیند فروش شناسایی شده و فعالیت‌های بازاریابی در داخل فرآیند فروش اجراء می‌شود.

مهمترین موضوعات طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریت :

تعیین ورودی و خروجی های فرآیندها

ورودی های موردنیاز و خروجی های مورد انتظار از هر فرآیند تعیین شود بدین منظور سازمان می تواند روش های مختلفی این ورودی و خروجی ها را به نمایش گذارد.
ورودی و خروجی هر یک از فرآیندها را می توان از طریق مدل های فرآیندی تعیین نمود عمومی ترین روش جهت تعیین ورودی و خروجی فرایندهای روش SIPOC می‌باشد.

تدوین شناسامه فرآیند برای هر یک از فرآیندهای سازمان، یکی از روش های متداول در تعیین ورودی و خروجی فرآیندهای سازمان می‌باشد

تعیین توالی و تعامل فرآیندها

در یک سازمان معمولا چندین فرآیند وجود دارد و توالی و تعامل بین فرآیندها از طریق ترسیم فلوچارت یا ترسیم تقشه فرایندها امکان پذیر است.

نقشه فرآیند یک ابزار تصویری برای تعیین تمامی فرآیندها و درک بهتر از توالی بین فرآیندها را مشخص می‌نماید.

نقشه فرآیند موارد زیر را می تواند شامل شود:

 • ورودی ها
 • فرآیندهای اصلی
 • تعامل بین فرآیندها با فلش‌ها
 • خروجی ها
 • فرآیندهای پشتیبانی

مثال توالی و تعامل فرآیندها :

تعیین معیارها و روش های مورد نیاز جهت اطمینان از اثربخشی این فرآیندها

معیارها و روش های آن جهت اطمینان از اثربخشی اجرای فرآیندها و تعیین شاخص‌های عملکرد جهت پایش و اندازه‌گیری می‌باشد.

مثال شاخص های فرآیند

تعیین منابع مورد نیاز جهت اجرای این فرآیندها

منابع شامل مواد اولیه، تامین کننده مشخصات امکانات و هر چیر دیگری که به کار گرفته می‌شود.

تعیین مسئولیت ها و اختیارات فرآیندها

مسئولیت و اختیارات به هر یک از فرآیندها تخصیص یابد مسئولیت ها و اختیارات هر یک از فرآیند معمولا در روش اجرایی یا دستورالعمل های مرتبط با ان فرآیند مشخص می شود همچنین می توان در شرح مسئولیت ها و اختیارات هر یک از شغل های مرتبط با ان فرایند این موضوع را تبیین نمود.

 • شرح وظایف نماینده مدیریت ایزو

تعیین ریسک ها و فرصت های مرتبط با فرآیندها

این موضوع در استاندارد ISO 9001:2015 اضافه شده است و سازمان‌ها باید ریسک‌های مرتبط با فرآیندهای خود را جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار ، پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب و بهبود تعیین نمایند.

ارزیابی فرآیندها واعمال تغییر مورد نیاز در فرآیندها

ارزیابی فرآیندها از طریق مقایسه نتایج واقعی و نتایج مورد انتظار و تعیین انحراف آن صورت می‌گیرد.

بهبود فرآیندها

بهبود از طریق مختلف در فرآیندهای سیستم مدیریتی منجر به کاهش هزینه ها، کاهش عدم انطباق ها ، افزایش رضایتمندی مشتری می‌شود

روش های به کارگیری بهبود فرآیندها:

 • به کارگیری چرخه دمینگ PDCA
 • به کارگیری نمودارهای آماری منجر به کاهش یا حذف متغییرهای فرآیند می‌شود
 • به کارگیری فرآیند نمونه گیری کنترل کیفیت
 • تعیین ریسک ها و فرصت‌ها
 • به کارگیری نمودار علت و معلول – استخوان ماهی Fish bon
 • طراحی مجدد و مهندسی مجدد

می‌توان از فرم شناسنامه فرآیند برای تعیین توالی و تعامل و معیارهای فرآیند استفاده نمود.

تجربه نگاری و مستندسازی تجارب

مستندسازي يعني ثبت (مکتوب نمودن)، گردآوری، تنظیم و تدوين، دسته بندی و نگاهداری اطلاعات و مفاهيمي كه خود از فعاليتي هدفمند، دقيق و منظم حكايت دارد. بررسي مفاهيم فوق نشان مي دهد كه همة آنها بر حفظ و نگهداري اطلاعات تكيه مي كنند. وجه اشتراك اقدامات مستندسازي، مكتوب نمودن بخشي از دانسته ها و آگاهي هاي انسان است.

مستندسازي مستلزم برقراری ارتباط اسنادی بین وجوه مختلف انجام يك فعاليت يا مجموعه فعاليت هاست كه در زیر به آن ها اشاره شده است:

 • فعاليت يا فعاليت هاي موردنظر در جهت تأمین هدف يا هدف هاي خاصي سازمان دهي شده باشد.
 • راهکارهای اجرايي و اقدام های ضروری راجع به هر فعاليت از قبل مشخص و تعريف شده باشد.
 • مرجع ذيصلاحي انجام آن را به تصويب رسانيده و مجريان شناسايي و معين شده باشند.
 • نتايج فعالیت ها و آثار مترتب بر آن، اعم از مثبت يا منفي بنابر پيش بيني معين و مشخص شده باشند.

تجربه چیست؟

در زیر تعریف تجربه انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ از منظر های گوناگون نشان داده شده است:

 • مفهوم آزمودن و از آزمودة خويش آموختن
 • يكي از فوايد اصلي و اولية تجربه، ايجاد تصويری تاريخي در ذهن است. به كمك اين تصوير ميتوان شرايط و اتفاقات جديد را مشاهده و درك كرد. دانش ناشي از تجربيات، نقش يا نقوشي آشنا در ذهن به وجود مي آورد كه با استفاده از آنها ميتوان بين آنچه كه اكنون در حال شكل گرفتن است و آنچه كه قبلاً اتفاق افتاده، ارتباط برقرار كرد .
 • تجربه را فرآيند مواجهه و شناخت مسئله، اتخاذ تصميم و اقدام درجهت اجراي آن در جريان حل يك مسئله يا مشكل جديد نيز مي دانند. تجربه منبع اصلي آموزش مديريت، وظايف، مسئولیتها و چالشهای شغلي است.
 • تجربه فرايند حصول دانش يا مهارت در يك مقطع زماني خاص است كه از طريق مشاهده و انجام دادن كاري حاصل ميشود.
 • تجربه عبارت از بیان مشاهدات، تجزيه و تحلیل، اندازه گیری، ثبت، مقايسه، تمثیل، طبقه بندی و تعريف فعل و انفعالات پديده ها است.

اهمیت مستندسازی تجربه

انسانها به دليل محدوديت ظرفیت ضمیر ناخودآگاه خود، قادر به حفظ و يادآوري تمامي مطالب نيستند. يادگيري ميتواند از طريق تجربه تحقق يابد. همة مديران براي يادگيري از اشتباهات قبلي خود، ارزش قائل ميشون و براي مديران موفق ضروري است كه متوجه شوند چه كارهايي را غلط انجام داده اند، پيامدهاي آن چه بوده است و چگونه در آينده از شرايط مشابه اجتناب كنند. جالب است بدانید ۷۰ درصد مشکلات يک سازمان تکرار پذير می باشند اما متاسفانه ثبت نگرديده است.

بسياري از تجربيات با الگوسازي و يادگيري از طريق مشاهدة نحوة کار نظام مند افراد يا سازمان های موفق و تجزيه و تحليل نحوة كار آنها بدست آيد. مستندسازي روشها، فنون و آموخته هاي انسانها، راهكارهاي مطمئن در انتقال تجربيات فردي و اجتماعي به ديگران است.

کاهش زمان، جلوگیری از تکرار آزمونهای پیشین و گاهي اوقات مخرب، ممانعت از هزينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري براي انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ دستيابي به يك تجربه و يا واقعه دريافت انتقاد و اظهارنظر ديگران به رشد و پرورش افكار، اطلاعات و تجربيات كمك مي كند.

اهمیت و مزایای مستندسازی تجارب

الف. منافع فردی مستند سازی تجارب

 • تقويت مهارت بازخواني وقايع، گرد آوري اطلاعات و …
 • غلبه بر ترس از نوشتن و تقويت مهارتهاي نگارشي
 • تقويت مهارت سازماندهي و هماهنگي اجزا در قالب يك كل هدفمند
 • جلب توجه افراد به ابعاد مختلف رويدادها، مسائل سازماني و…

ب. منافع سازماني مستندسازی تجارب

 • ثبت تاريخي، تحلیلي و علمي تجارب، موفقيت هاي فردي و سازماني، ثبت مراحل تغيير و رشد سازمان و…
 • فراهم آمدن زمينه ثبت، گسترش و آموزش فرهنگ سازماني در سازمان
 • توجه به سازمان و مسائل آن از ابعاد و زوايای مختلف
 • فراهم شدن زمینه بازخواني رويدادهای گذشته و امکان ارزيابي علمي نقاط قوت و ضعف سازمان و مديران آن
 • ارائه تصويری جامع از مجموعه رويدادهاي سازماني مرتبط به هم
 • تسهيل و تقويت يادگیری سازماني
 • ابزاري براي الگوبرداري از بهترين تجربيات (Benchmarking)

کدام تجربه را مستند کنیم؟

تجربه ای كه حداقل يکي از ويژگیهای زير را دارد، ارزش يادآوري و مستندسازي خواهد داشت:

 • نتايج آن باعث تغییر و تأثیرگذارى در سازمان شود.
 • نقطة عطفي در دوران مديريت مديران محسوب شود.
 • براي شما ارزشمند و به ياد ماندني محسوب شود و از آن درس گرفته انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ باشيد.
 • نسبت به تواناييهاي خود ديدگاهتان را تغییر داده باشد.
 • ديد شما را نسبت به همكاران و شرايط كاري خود عوض كرده باشد.

چه مواردی را می توان به عنوان دانش نوشت و مستند نمود؟

موارد زير در صورت مستندسازي و نگارش صحيح ” دانش ” محسوب مي شوند.

 1. تجربیات عملي از پياده انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ سازي يك روش يا شيوه جديد و نتايج حاصل از يك تغيير يا نوآوري در فرآيندهاي كاري
 2. بيان موفقیت های سازمان به شرط آنكه در خصوص تصميم ها، نگرش ها و جزئيات دستيابي به اين موفقيت و بررسي گزينه هاي مختلف توضيحاتي داده شود .
 3. بيان شکست ها و درسي كه از آن آموخته ايم .
 4. مستند سازي موارد تجربي و کاربردی كه در كتابها، مقالات و اينترنت يافت نمي شوند.
 5. مستندسازي تغییرات، تصميمات مهم مديران و دانشي كه اين تصميم ها را احاطه كرده است.
 6. مستندسازي حوادث، شامل جزئيات و علل ريشه اي بروز حادثه و توصيه هائي براي جلوگيري از بروز مجدد آن و درس هاي آموخته از هر حادثه .
 7. مصاحبه با مديران و مسئولين و مستندسازي تجربيات ايشان .
 8. مستندسازي تجربیات گروهي براي حل يك مسئله يا مشكل سازماني يا فرآيندي به صورت انجمن هاي خبرگي
 9. مستند سازي روايتهای سازماني و روايت گوئي ها[۱] ( Story Telling )
 10. موردنويسي ( نوشتن Case Study ) به عنوان مثال در مورد پي بردن به يك نوع خرابي خاص به ويژه در كارهاي بازرسي فني و تعميرات ثبت و نگارش تلاش ها و تصميمات و مراحل بر طرف نمودن موفقيت آميز آن عيب يا خرابي، توصيه هائي براي جلوگيري و بروز مجدد آن عيب و درس هاي آموخته از آن يك نمونه مورد نويسي به حساب مي آيد.
 11. شركت در يك سخنراني مهم کاربردی يا دعوت از مديران با تجربه، بازنشسته و قديمي براي سخنراني و مستند سازي مهمترين بخش ها و پيام سخنراني .
 12. مستند سازي و ارائه مهمترين مطالب آموخته شده در يك ماموريت آموزشي برون مرزي يا يك دوره آموزش تخصصي كاربردي در خارج از سازمان .
 13. انجام تحقیق و پژوهشهای کاربردی در حوزه هاي مربوط به سازمان و مستندسازي نتايج و دانش حاصل از پژوهش كاربردي.
 14. مستندسازي درس هاي آموخته از پروژه ها .
 15. مصاحبه با عوامل موثر و درگير در يك واقعه مهم سازماني (ظير يك پروژه، تعميرات اساسي يا بازسازي) و تلاش در جهت ثبت مشاهدات، تجربيات، نظرات و پيشنهادات ايشان در اين خصوص.
 16. شناسائي و ارزيابي ريسک واحدها و تجهيزات فرآيندي و ارائه نكات و مطالبي در خصوص ريسك هاي اصلي و بزرگ واحد يا يك تجهيز و بيان تمهيدات لازم . (بهتر است اين نوع مستندسازي به صورت گروهي و در قالب انجمن خبرگي صورت پذيرد.)
 17. انجام بازديد از سازمان هاي موفق در زمينه هاي مختلف و انجام الگو برداري از بهترين و مستند سازي و ثبت مهمترين تجربيات (Bench Marking )، برداشت ها و آموخته ها از الگو برداري ها
 18. مستند سازي تعاملات دانشي با سازمان ها و موسسات ديگر و كانال هاي ارتباطي و تعامل دانشي با اين موسسات و نيز مستند سازي فعاليت هاي مشترك و مهم
 19. تعامل با سازمان های مشابه و ثبت تجربيات ايشان در خصوص فرآيندها و تجهيزات مشترك و يا تحقيق و تفحص اينترنتي در مورد نحوه برخورد يك سازمان ديگر با مشكلات كنوني ما .
 20. برگزاری جلسات هم انديشي در مورد يك مشكل سازمان و مستندسازي مهمترين يافته ها و به ويژه پس از عملي و اجرائي شدن يك يا دو مورد.

چگونه تجربه ها را مستند کنیم؟

يكي از روشها: استفاده از روش موردنويسي

توانايي بالقوة اين روش در گردآوري و انتقال دانش، آن را به ابزاري مناسب براي ثبت و انتقال تجربيات سازماني تبديل كرده است. مورد عبارت است از ثبت يك مسئلة مديريتي كه مدير سازمان يا كاركنان با آن روبهرو هستند، همراه با شرايط محيطي و روندهاي مؤثر برآن و نيز ايدهها، پيشفرضها و قضاوتهايي كه اين افراد تصميمات خود را بر آن اساس اتخاذ نموده اند.

 • گام اول: توصیف موضوع/ بیان مسئله:

تشريح كنيد مشکل يا مسئله ای كه در سازمان با آن مواجه بوده ايد، چيست؟ عوامل و شرايطي كه موجب به وجود آمدن و بروز مشكل شده كدام است؟ آيا اطلاعات کافى جمع آورى شده است؟ آيا ابعاد مختلف آن بررسى شده است؟ گستردگى موضوع تا چه حد است؟ اگر اقدامى براى حل مشكل نشود، چه پيامدهايي خواهد داشت ؟ ضرورت و اهميت آن چيست؟ (تشريح كنيد موقعيت زمانى و مكانى مشكلى كه با آن مواجه بوده ايد چه بوده است و نقطة شروع آن از كجاست؟)

 • گام دوم: راه حلهای ارائه شده برای حل مسئله :

چه اقداماتي براي حل مسئله انجام شده است؟ راه حلهاي ارائه شده كدام است؟ در اينجا لازم است نويسنده، شيوه هاي ارائة راه حل را كه فردي يا گروهي است، توصيف كند ( از مشاورت چه افرادي استفاده شده است؟ آيا به قدر كافى به جستجوى راه حلهاى متفاوت فكر كرده ايد؟)

 • گام سوم: روش يا روشهای انتخاب راه حل :

شيوة تصميم گيري چگونه بوده است؟ در اين بخش توصيف كنيد كدام راه حل را برگزيده ايد؟ چرا اين راه حل مناسب ترين بوده است؟ چگونگي و فرايند اتخاذ اين تصميم را توصيف كنيد. آيا راه حل انتخابي نوآورانه است؟ چرا؟ آيا نتايج و پيامدهاى انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ هريك از راه حلهاى ارائه شده مورد بررسى قرار گرفته است؟

 • گام چهارم : توصیف اقدامات انجام شده پس از تصمیم گیری :

اقدامات انجام شده پس از تصميم گيري چه بوده است؟ تقدم و تأخر اقدامات به لحاظ زمانبندي چگونه است؟ چه كساني در اين اقدامات سهيم بوده اند؟ فهرستي از اقدامات انجام شده آماده شده است؟

 • گام پنجم : نتايج به دست آمده از انجام اقدامات:

تغييرات مشاهده شده در راستاي حل مسئله چيست؟ آثار مثبت و منفي اقدامات كدام است؟ چه نتايجي از اقدامات انجام شده به دست آمده است؟ آيا مشكل حل شده است؟ اين تجربه را تا چه حد ميتوان در شرايط مشابه انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ به كار برد؟ چه پيشنهاداتي براي به كارگيرندة اين تجربه داريد؟

[۱] منظور روايت ها و حكايت هاي سازماني است كه در خصوص وقايع و تجربيات گذشته معمولاً در ساعات صرف صبحانه، ناهار و هنگام نوشيدن چاي و به دلايل مختلف توسط كاركنان در خصوص مسائل، مشكلات، مصيبت ها و راه حل ها و موفقيت بيان مي شوند.

مقایسه انواع الگوبرداری

marking دسته بندی : مدیریت سایر گرایش های مدیریت دانلود پاورپوینت در مورد بنچ مارکینگ bench marking ، در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بنچ مارکینگ bench marking چیست مفهوم بنچ مارکینگ bench marking تعاریف bench marking انواع الگوبرداری مقایسه چه چیزی مقایسه براساس عملکرد مقایسه براساس فرآیندهای کاری مقایسه راهبردی مقایسه با چه چیزی الگوبرداری داخلی الگوبرداری رقابتی الگوبرداری فرآیندی مقایسه انواع الگوبرداری مدل الگوبرداری apqc طرح ریزی تعیین نیات استراتژیک انتخاب فرآیند الگوبرداری انواع تیم ها جمع آوری اطلاعات جمع آوری داده های مورد نیاز اهداف بازدید نکات مفید قبل از بازدید چگونه شریک خود را تشویق کنید که همه چیز را به شما بگوید نکات مفید.

دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ

دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ

دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 532 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 عنوان دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ دسته مدیریت مدیرت بازاریابی مدیریت استراتژیک مدیریت اجرایی فرمت پاورپوینت تعداد اسلاید 38 اسلاید این فایل در زمینه بنچ مارکینگ می باشد که می تواند به عنوان سمینار اریه در کلاس مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است مفهوم بنچ مارکینگ تعاریف benchmarking انواع الگوبرداری مقایسه قیمت فایل فقط 7,700 تومان عنوان: دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ دسته: مدیریت مدیرت بازاریابی - مدیریت استراتژیک - مدیریت اجرایی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید 38 اسلاید این فایل در زمینه بنچ مارکینگ می باشد که می تواند به عنوان سمینار اریه در کلاس مورد استفاده قرار گیرد بخشهای .

پاورپوینت بنچ مارکینگ

پاورپوینت بنچ مارکینگ

دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1518 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 فایل پاورپوینت با موضوع پاورپوینت بنچ مارکینگ در مدیریت در 44 اسلاید قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان فهرست مطالب: مفهوم بنچ مارکینگ تعاریف benchmarking انواع الگوبرداری مقایسه براساس عملکرد مقایسه براساس فرایندهای کاری مقایسه براساس فرایندهای کاری الگوبرداری داخلی الگوبرداری رقابتی الگوبرداری فرآیندی مقایسه انواع الگوبرداری مدل الگوبرداری apqc طرحریزی تعیین نیات استراتژیک: انتخاب فرآیند الگوبرداری انواع تیم ها جمع آوری اطلاعات تحلیل داده ها برای یافتن شکافهای عملکردی تعیین استراتژی پیاده سازی پیاده سازی طرح ارزیابی و گزارش قیمت فایل فقط 7,700 تومان پاورپوینت اسلاید با موضوع بنچ مارکینگ benchmarking چکیده: این فایل شامل اسلایدهایی در انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ خصوص بنچ مارکینگ benchmarking به .

پاورپوینت معرفی استانداردهای باز الگوبرداری مركز آمریكایی كیفیت و بهره وری (APQC)

پاورپوینت معرفی استانداردهای باز

دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 12602 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 دانلود پاورپوینت با موضوع معرفی استانداردهای باز الگوبرداری مرکز آمریکایی کیفیت و بهره وری apqc ، در قالب ppt و در 61 اسلاید، قابل ویرایش، شامل آشنایی با مفاهیم فرآیند، فرآیندگرایی و مدیریت فرایندی، از ساختارهای سازمانی وظیفه ای تا ساختارهای سازمانی فرایندی، تاریخچه و معرفی مرکز آمریکایی بهره وری و کیفیت apqc ، معرفی چارچوب طبقه بندی فرآیند pcf قیمت فایل فقط 16,500 تومان دانلود پاورپوینت با موضوع معرفی استانداردهای باز الگوبرداری مرکز آمریکایی کیفیت و بهره وری apqc ، در قالب ppt و در 61 اسلاید، قابل ویرایش ، شامل: آشنایی با مفاهیم فرآیند، فرآیندگرایی و مدیریت فرایندی از ساختارهای سازمانی وظیفه .

مقدمه ای بر بررسی مفاهیم الگوبرداری در مدیریت عملکرد

مقدمه ای بر بررسی

مفاهیم الگوبرداری در مدیریت عملکرد دسته: مدیریت بازدید: 11 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 612 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 مقدمه ای بر بررسی مفاهیم الگوبرداری در مدیریت عملکرد ارایه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد مناسب جهت استفاده مدیران و دانشجویان رشته مدیریت قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ دانلود فایل برای شما نشان داده می شود مقدمه ای بر بررسی مفاهیم الگوبرداری در مدیریت عملکردارایه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکردمناسب جهت استفاده مدیران و دانشجویان رشته مدیریت قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود مقدمه ای بر بررسی مفاهیم الگوبرداری در مدیریت عملکرد - sid ir دانلود.

پاورپوینت الگوبرداری سازه ای از طبیعت

پاورپوینت الگوبرداری سازه ای

از طبیعت دسته: آزمون ارشد بازدید: 13 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 2687 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 فایل مورد نظر در 31اسلاید بصورت پاورپوینت در مورد الگوبرداری سازه ای از طبیعت تهیه شده است قیمت فایل فقط 16,500 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود بخشهایی از سرفصلک انسان ، طبیعت ، معماری موضوع : الگوبرداری سازه ای از طبیعت نگرش طبیعت گرا طبیعت گرایی : طبیعت در آثار معماران طبیعت و آثار طبیعت در طول تاریخ منبع الهام و سرمشق خلاقیت های انسان طبیعت معلم بزرگ تاریخ معماری و سمبل های طبیعت ، احترام به طبیعت در آثار معماری پیشینیان و معاصران مثلث طبیعت ،انسان و معماری.

پاورپوینت الگوبرداری سازه ای از طبیعت در شاخه معماری

پاورپوینت الگوبرداری سازه ای

دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2994 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 هیچ جای خارج از طبیعت نیست که دارای اصالت بیشتری در ساختار وجود انسان باشد و انسان را از طبیعت دور کند قیمت فایل فقط 8,800 تومان هر ساحت ماورای که باشد درباطن همین طبیعت است و تنها راه رسیدن به آن پیوستن و یکی شدن با طبیعت است زیربنای انسان شناسی در طبیعت شناسی است و طبیعت مادر انسان است انسان از طبیعت برخاسته و به طبیعت باز می گردد زیربنای عملی این نگرش دوستی، بهره مندی و صمیمیت با طبیعت است شکل بدن انسان،منحصر به فرد بودن آن و هویت تشکیل یافته آن از بخشهای متمایز،به انسان اولین قانون ترکیب را آموخته .

مقایسه انواع الگوبرداری، پاورپوینت بنچ مارکینگ (Bench Marking)، دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ، پاورپوینت بنچ مارکینگ، پاورپوینت معرفی استانداردهای باز الگوبرداری مركز آمریكایی كیفیت و بهره وری (APQC)، مقدمه ای بر بررسی مفاهیم الگوبرداری در مدیریت عملکرد، پاورپوینت الگوبرداری سازه ای از طبیعت، پاورپوینت الگوبرداری سازه ای از طبیعت در شاخه معماری.

آخرین بازدیدها

محصولات جدید

 • رشد و تغذیه کودکان
 • پروژه درس طراحی معماری 1 با موضوع طراحی خانه مسکونی ویلایی دوبلکس
 • دانلود طرح توجیهی تولید شیر، ماست و خامه بسته بندی
 • لیوان ماگ مینیون نی دار
 • دانلود پاورپوینت بازاریابی اینترنتی
 • دانلود طرح توجیهی روبان بافی
 • پاورپوینت مدیریت منابع داده ها
 • دانلود برق منطقه ای و نیروگاه برق50 ص
 • پاورپوینت طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران
 • طراحی محیط کار

برترین محصولات هفته

 • پاورپوینت عایق های صوتی -حرارتی
 • پاورپوینت شناسایی درآمد
 • مقیاس خود پنداره کودکان پیرز - هریس 1969
 • حل تمرین کتاب فیزیک معروف هالیدی
 • پرسش نامه بازاریابی حسی
 • پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده
 • خلاصه کتاب حسابداری صنعتی 1
 • پاورپوینت آموزش بازرسی غیرمخرب چشمی در جوشکاری
 • پاورپوینت آلودگی آب ها بر اثر فاضلاب های صنعتی
 • نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 2

فروشندگان همکار

 • فروشگاه بزرگ انوشه
 • فروشگاه اینترنتی انوشا شاپ
 • فروشگاه انوش
 • خرید با تخفیف ویژه از اندیشه
 • مرکز خرید و فروشگاه اینترنتی امینه
 • خرید آنلاین کالا در فروشگاه امیرصدرا
 • فروشگاه امیر مارکت
 • خرید با تخفیف ویژه از امیده
 • خرید اینترنتی با امید
 • خرید پستی با فروشگاه اینترنتی الینا مارکت

برترین فروشگاه های هفته

 • بازار سارنگ شاپ
 • فروشگاه اینترنتی سارو
 • خرید ارزان فقط از فروشگاه ساره
 • خرید پستی با فروشگاه اینترنتی سارینا
 • تک فروشی و عمده فروشی سازگار
 • مرکز خرید ساسان
 • خرید اینترنتی با ساعد
 • خرید اینترنتی با فروشگاه ساعده
 • فروشگاه اینترنتی ارزان ساغر
 • خرید ارزان فقط از فروشگاه ساکو

فروشندگان جدید

 • خرید اینترنتی آسان از فروشگاه سحرگل مارکت
 • فروشگاه بزرگ لینا
 • خرید اینترنتی آسان از فروشگاه سحر
 • تک فروشی و عمده فروشی لیلیا
 • لذت خرید اینترنتی با فروشگاه ستایش
 • فروشگاه آنلاین لیلی
 • مرکز خرید و فروشگاه اینترنتی ستاره
 • فروشگاه جامع لیلا
 • خرید اینترنتی آسان از فروشگاه لیدیا کالا
 • تک فروشی و عمده فروشی ستار

آخرین بازدیدهای کاربران

آخرین فروشگاه های بروز شده

 • خرید با تخفیف ویژه از سپیده شاپ
 • بهترین خرید اینترنتی از فروشگاه لیانا استور
 • خرید آنلاین کالا در فروشگاه سپهر
 • خرید پستی با فروشگاه اینترنتی لیان
 • خرید اینترنتی با سپنتا کالا
 • فروشگاه بزرگ لیا استور
 • خرید اینترنتی با فروشگاه سبلان
 • فروشگاه اینترنتی ارزان لنا
 • بررسی و خرید آنلاین با فروشگاه اینترنتی سبحان مارکت
 • بررسی و خرید آنلاین با فروشگاه اینترنتی لمیا
 • خرید ارزان فقط از فروشگاه سبا
 • مرکز خرید و انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ فروشگاه اینترنتی لعیا
 • فروشگاه آنلاین سایه مارکت
 • مرکز خرید و فروش لطیفه
 • خرید و فروش آنلاین از فروشگاه اینترنتی ساینا
 • خرید اینترنتی آسان از فروشگاه اینترنتی لطیف
 • خرید و فروش آنلاین از فروشگاه اینترنتی سایدا
 • فروشگاه بزرگ لاوین
 • خرید با تخفیف ویژه از سایان
 • خرید اینترنتی با لاله
 • فروشگاه زنجیره ای سایا استور
 • مرکز خرید و فروشگاه اینترنتی لاریسا مارکت
 • خرید و فروش آنلاین از فروشگاه اینترنتی ساویز
 • بازار لادن
 • خرید ارزان فقط از فروشگاه سانیار
 • خرید ارزان فقط از فروشگاه لاچین
 • خرید پستی با فروشگاه اینترنتی سانیا
 • خرید پستی با فروشگاه اینترنتی گیو
 • خرید اینترنتی آسان از فروشگاه اینترنتی ساناز
 • فروشگاه جامع گیلدا

فروشگاه اینترنتی آرمیتا استور یک مجتمع فروشگاهی اینترنتی و جستجوگر محصولات است که محصولات متنوعی را از فروشگاه‌ها و فروشندگان مختلف در خود گردآوری می‌کند و در یک ‌وب‌سایت، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد. سعی بر این است که از هر فروشگاه، محصولات با کیفیت و در عین حال، ارزان‌تر نسبت به سایر فروشگاه‌ها انتخاب و در سایت ارائه شود. محصولات فروشگاه اینترنتی در دو قالب فیزیکی و مجازی میباشد که در بخش محصولات مجازی میتوان به فروش هزاران فایل در زمینه های مختلفی آموزشی، تحقیق و مقاله و انواع طرح های توجیهی و گزارش کار، طرح های گرافیکی، پاورپوینت و انواع فایل های فنی و مهندسی اشاره کرد علاوه بر این نیز در بخش محصولات فیزیکی، محصولات فروشگاه اینترنتی آرمیتا استور شامل پوشاک (زنانه، مردانه، بچه گانه، ورزشی، لباس زیر و. )، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی (پاک کننده، تقویت کننده، آرایش صورت، مو، ناخن و. )، عطر و ادکلن ، لوازم منزل و دکوراسیون (لوازم برقی، ظروف پذیرایی و آشپزخانه، کالای خواب و حمام و. )، لوازم الکترونیک (گوشی و قاب موبایل، ایرفون و ایرپاد، اسپیکر، پاوربانک و. )، کتاب، بازی و سرگرمی (برای گروه های سنی مختلف)، ملزومات حیوانات خانگی، و سوپرمارکت (کالاهای اساسی، نوشیدنی، لبنیات، میوه و سبزیجات ارگانیک، نان، شیرینیجات، مواد شوینده و. )، محصولاتی بااصالت، به روز و باکیفیت اند که همگی براساس نیازهای مشتریان فروشگاه اینترنتی آرمیتا استور و در راستای ارتقاء سبک زندگی آن ها گلچین شده اند. اینجا مرجع متنوع‌ترین کالاهای دیجیتال، دانلود فایل، خرید اینترنتی انواع محصولات سامسونگ (Samsung)، ال جی (LG)، اپل (Apple)، نوکیا (Nokia)، شیائومی (Xiaomi)، هواوی (Huawei) از گوشی موبایل اندروید و iOS (آیفون) گرفته تا تبلت، لپ تاپ، هارد اکسترنال، اسپیکر، هدفون، هندزفری و پاور بانک است. علاوه بر این، می‌توانید از جدیدترین مدل‌های لباس، اکسسوری، کیف و کفش زنانه، مردانه، بچه گانه، دخترانه، پسرانه و نوزاد مطلع شوید و از مشهورترین برندهای دنیا نظیر نایکی، آدیداس، ریباک، کلمبیا، باس، گوچی و مانگو اجناس اصل و باکیفیت خریداری نمایید. همچنین با سر زدن به محصولات آرایشی و بهداشتی، لوازم شخصی برقی و انواع عطر و ادکلن اصل تجربه‌ای جدید از خرید آنلاین کسب کنید و برای خرید انواع لوازم سفر، دوچرخه و آلات موسیقی با مقایسه انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ دقیق محصولات دیگر دچار سردرگمی نشوید.

فرآیند سازی چیست؟

فرآیند سازی چیست؟

فرآیند به مجموعه ای از فعالیت های مرتبط به یکدیگر می گویند که در هر مرحله با مصرف یک یا چند منبع ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می نماید. این خروجی ها به عنوان ورودی های سایر فرآیندها ارائه می گردند تا در نهایت به نتیجه ای نهایی یا یک هدف مشخص دست پیدا کنند.

فرآیند سازی چیست؟

هر فرآیند، مشتریان و طرف مقابل (درون سازمان یا برون سازمان)، نیاز ها و انتظارات فرآیند دستیابی به خروجی مورد نظر را تامین می نماید. تمامی فرآیند ها باید با اهداف و پیچیدگی های سازمان متناسب بوده و فرآیند ها باید با رویکرد ایجاد ارزش افزوده برای سازمان طراحی گردند چرا که ورودی و خروجی در نظر گرفته شده برای فرآیند ها ممکن است ملموس باشند، مانند : تجهیزات، مواد یا قطعات، و یا ناملموس باشند، مانند : انرژی یا اطلاعات. در فرآیند سازی ممکن است خروجی ناخواسته ایجاد شود. نظیر زباله یا آلودگی. یک سیستم باید تمامی داده های لازم را برای اندازه گیری عملکرد فرآیند جمع آوری کند و اطلاعات تجزیه و تحلیل شده را جهت بهبود پیاده سازی کند. اثربخشی و کارایی فرآیند ها نیز می توانند در بازنگری داخلی یا خارجی فرآیند ها مورد ارزیابی قرار گیرد. در حال حاضر که با مفهوم فرآیند و فرآیند سازی بیشتر آشنا شدید، بد نیست که به سطوح دسته بندی آن ها نیز نگاهی داشته باشیم.

سطوح دسته ‌بندی فرآیند ها

سطوح دسته‌ بندی فرآیند، پس از بررسی ها و الگوبرداری های جهانی، دارای سطوح مختلفی برای معرفی مدل‌ های فرآیندی سازمانی می باشد که این سطوح عبارتند از :

سطح طبقه : سطح طبقه نشان‌ دهنده بالاترین سطح از سطوح مختلف فرآیند ها از قبیل زنجیره تامین، مدیریت مشتری، منابع انسانی، فناوری اطلاعات و دیگر موارد می باشد.

سطح گروه فرآیند : این سطح در دسته ‌بندی گروهی از زیر فرآیندها است که تناسب و ارتباطات بیشتری با یک دیگر دارند و به عنوان گروهی از فرآیندها شناسایی می‌ شوند.

سطح فرآیند : این شامل فعالیت ‌های وابسته به یک دیگر است که ورودی را به خروجی تبدیل می ‌کند. معمولا فرآیندها نیاز به منابع و استاندارد هایی برای تکرار عملکرد داشته و به سیستم ‌های کنترلی که کیفیت سرعت و هزینه عملکرد را ارزیابی می‌ کنند، پاسخ می ‌دهند.

سطح فعالیت : سطح فعالیت مجموعه رویداد های کلیدی که در هنگام اجرای فرآیند ممکن است روی دهند را نشان می ‌دهد.

سطح وظیفه : این سطح از فرآیند وظیفه‌ی نشان‌ دادن سطح بعدی از تجزیه سلسله مراتب پس از فعالیت‌ ها را به عهده دارد که به جزییات بیشتری می پردازد. اگر بخواهیم مثالی بیاوریم باید بگوییم که می ‌توان تدوین دستور العمل ‌های مربوط به فرآیندها را در این سطح قرار داد. همچنین باید بگوییم که سطح اصلی تفاوت، در فرآیند های کسب ‌و کار در شرکت ‌ها و صنایع مختلف، در این سطح اتفاق می‌ افتد.

شایستگی‌ها

در این مقاله مفهوم شایستگی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین موضوعات مدیریت منابع انسانی معرفی شده است.

در انتهای این مقاله نیز سایر مقالات مرتبط و دوره‌های آموزشی که به شما کمک می‌کند دانش خود را در در زمینه شایستگی‌ها توسعه دهید، پیشنهاد شده است.

شایستگی‌ چیست؟

واژه شایستگی اولين بار در سال 1973 در مقاله‌ای توسط مك‌‌كللند وارد ادبيات مديريت گرديد. پروفسور مک‌کللند روان شناس دانشگاه هاروارد در اوایل دهه‌ی 1970 در مقاله‌ای با عنوان آزمون ترجیح شایستگی بر هوش نشان داد، آزمون هوش، پیش بینی کننده‌ی ضعیفی برای توفیق فرد در شغل است؛ از این رو، او شایستگی‌ها را ملاک گزینش توصیه کرد.

مفهوم شایستگی سازمانی

شایستگی شغلی چیست؟

شایستگی مجموعه دانش، مهارت‌ها، خصوصیات شخصیتی، علایق، تجربه‌ها و توانمندی‌های مرتبط با شغل که دارنده آن‌ها را قادر می­ سازد در سطحی بالاتر از حد متوسط به ایفای مسئولیت بپردازد. در واقع شایستگی‌ها الگویی را ارایه می‌کنند که نشان دهنده‌‌‌ی فرد با عملکرد برتر در شغل محوله است.

عناصر ارزیابی شایستگی شغلی

شايستگي‌ها، به رفتارهاي هدفمند دلالت دارد که شامل عناصر ذيل است:

دانش و آگاهی‌ها: معلومات شغلی، اطلاعات و تخصص مرتبط با شغل؛

قابليت‌ها يا مهارت‌ها: توانایی انجام کارهای مرتبط با اهداف شغلی؛

نگرش‌‌ها و ارزش‌ها: ترجيحات و يا مفروضات ذهنی فرد؛

ويژگی‌ها: خصوصيات شخصیتی و نحوه انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ واکنش به شرايط و افراد؛

انگيزش: سائقه‌های درونی و اشتياق برای اقدام؛

شایستگی‌ها را می‌توان به کوه یخ تشبیه کرد، بخشی از شایستگی‌ها شامل دانش و مهارت‌ها مشهودترند و به سرعت دیده می‌شوند و قابل ارزیابی هستند، اما بخشی مثل خصوصیات شخصیتی، انگیزه‌ها و استعدادها کمتر مشهودند و برای کشف آنها باید زمان بیشتری صرف کرد و از ابزارهایی نظیر کانون ارزیابی و توسعه استفاده نمود. که طی آن با کمک مجموعه تمرین‌های شبیه سازی و آزمون‌های متناسب، میزان یک شایستگی در افراد مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد.

میعارهای سنجش شایستگی کارکنان

کاربرد شایستگی‌ها

با بهره گیری از شایستگی‌ها می توان نگاهی یکپارچه به فرآیندهای مدیریت منابع انسانی نظیر آموزش، ارزيابي عملكرد، جذب واستخدام… داشت. در واقع يكي از بهترين و مناسب‌ترين رويكردها براي نايل شدن به انسجام بین فرایندی، به كارگيري رويكرد شايستگي در مديريت منابع انسانی است و مدل‌های شایستگی می‌توانند به عنوان شيوه‌ای براي يكپارچه كردن اقدام‌های مختلف منابع انسانی به كار روند. می‌توان گفت که در این رویکرد شایستگی،‌ هسته مركزی تمامی فعاليت‌های منابع انسانی سازمان قرار می‌گیرد.

انواع شایستگی‌ها

شایستگی‌ها عمومی

شایستگی‌ها که صرفنظر از کارکرد یا سطح، برای تمامی کارکنان ضروری و حیاتی هستند.

شایستگی‌ها مدیریتی

شایستگی‌ها که برای کارکنان دارای مسئولیت‌های سرپرستی و مدیریتی در هر حوزه کارکردی، لازم هستند.

شایستگی‌ها اختصاصی

شایستگی‌هایی خاص که برای انجام هر شغلی در سازمان، در فضای کاری معین فنی یا عملکردی، ضروری هستند.

برای مدل سازی شایستگی‌ها سه رویکرد وجود دارد:

استراتژی قرض گرفتن

اساس این رویکرد، قرض گرفتن مدل شایستگی از یک سازمان دیگر است این رویکرد ارزان بوده و نیاز به متدولوژی ندارد.

استراتژی قرض گرفتن و بومی کردن

اساس این رویکرد، گرفتن مدل شایستگی از سازمانی دیگر و تنظیم مجدد آن براساس فرهنگ سازمان خود است. این رویکرد، نیاز به حداقل متدولوژی دارد.

استراتژی ایجاد مدل مناسب برای خود

بر اساس این رویکرد، یک مدل شایستگی مناسب برای یک سازمان طراحی و ایجاد می شود.

روش‌های استخراج و شناخت شایستگی‌ها

به منظور استخراج شایستگی‌ها و تدوین مدل شایستگی روش‌های مختلفی وجود دارد. ازجمله این روش‌ها می‌توان به مصاحبه با مدیران ارشد سازمان، مصاحبه با مدیران موفق صنعت، مطالعه شرح شغل‌ها، طوفان فکری، روش‌های پرسشنامه‌ای، مطالعات الگوبرداری و مطالعه برنامه استراتژیک سازمان اشاره کرد.

طراحی مدل شایستگی از جمله روش‌هایی است که برای انطباق پذیری و سازگاری سازمان‌های مدرن با تغییرات مدام و مستمر محیط کاری به وجود آمده است. یک مدل تعریف شده، سطح آرمانی را برای کسانی که به دنبال موقعیت‌های بالاتر و اهداف مدیریت عملکرد مفید هستند، فراهم می‌کند. و به عنوان یک زیرساخت و چهارچوب قابل اتکا برای یکپارچگی فرآیندهای منابع انسانی عمل می‌کند.

راهنمای کاربردی تدوین شایستگی‌های منابع انسانی/ احمد جعفری

شایستگی‌های مدیریتی/ دکتر وفا غفاریان

تجربیات شخصی نویسنده(سونیا جلالی) در حوزه مشاوره مدیریت منابع انسانی

اگر به توسعه دانش و مهارت خود در حوزه شایستگی‌ها و نحوه طراحی مدل‌های شایستگی علاقمند هستید دوره آموزشی گام به گام طراحی مدل شایستگی برای شما مفید خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.