چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟


حال و هوای حسابداری

اوراق بهاداري كه جريان نقدي حاصل از آن طي دوره هاي مختلف يكسان است مثل اوراق قرضه و سهام ممتاز بدون مشاركت در سود باقيمانده را اوراق بهادار با درآمد ثابت مي نامند. با در نظر گرفتن اين معيار، كه قيمت بازار اوراق بهادار برابر ارزش فعلي جريانات نقدي حاصل از آنها مي باشد.

مثال: ارزش اوراق قرضه 100000 ريالي 10 درصدي 4 ساله كه سود آن در پايان هر سال پرداخت مي شود، بصورت زير محاسبه مي شود: (فرض كنيد نرخ بازده بازار براي اوراق قرضه مشابه 9% است.)

جواب: ابتدا ارزش فعلي مبالغ دريافتي بابت بهره (سالانه 10000 ريال، يعني 10% × 100000) طي 4 سال را محاسبه نموده و ارزش فعلي اصل مبلغ دريافتي در پايان سال چهارم را با آن جمع مي كنيم.

ارزش فعلي بهره هاي دريافتي = 10000 × (9% ، 4) A / P

32397 = 2397/3 × 10000

ارزش فعلي اصل مبلغ كه در پايان سال چهارم دريافت مي شود:

70843 = 4(9% + 1) ÷ 100000

103240 = 70843 + 32397

اوراق بهادار با درآمد متغير:

اوراق بهادار با درآمد متغير، تعهد پرداختهاي نقدي مشخصي در آينده به مالك را ندارند.

سهام عادي يک نمونه از اوراق بهادار با درآمد متغير است.

درآمد حاصل از تملك سهام عادي از 2 منبع مي باشد: (1) سود سهام و (2) فروش سهام.

مطابق اين اصل كلي كه اذعان مي دارد قيمت بازار اوراق بهادار برابر ارزش فعلي جريانات نقدي حاصل از آنها مي باشد، براي تعيين قيمت سهام عادي بايد ارزش فعلي هر يك از دو منبع فوق را محاسبه نمائيم.

چون فرض بر اين است كه شركتها تا آينده قابل پيش بيني به فعاليت خود ادامه مي دهند و هيچگاه منحل نخواهند شد، لذا براي تعيين قيمت سهام عادي، فقط ارزش فعلي سود سهام را محاسبه مي نمائيم. زيرا اگر سهام را تا مدت زمان بسيار زيادي نگهداري كنيم همه ساله سود آن را دريافت خواهيم نمود ولي بابت اصل سهام مبلغي دريافت نخواهيم كرد. پس براي محاسبه قيمت سهام عادي بايد ارزش فعلي سودهائي كه تا آينده بسيار دور وصول خواهيم نمود را محاسبه نمائيم.

اكنون مي توانيم براي محاسبه قيمت سهام از فرمول ارزش فعلي اقساط مساوي، كه در فصل قبل بيان گرديد، استفاده نمائيم:

P / A = 1 – 1 / (1+ I ) n / i

در فرمول فوق اگر n به سمت بي نهايت ميل كند، حاصل (1+i)n بي نهايت مي شود و لذا ارزش فعلي بي نهايت قسط يك ريالي از فرمول زير بدست مي آيد:

P / A = 1 / I

با توجه به اينکه قيمت بازار اوراق بهادار برابر ارزش فعلي جريانات نقدي حاصل از آنها مي باشد و براي تعيين قيمت سهام عادي بايد ارزش فعلي منافع حاصل از سهام را محاسبه نمائيم، با در نظر گرفتن فرمول قبلي، فرمول محاسبه قيمت سهام را مي توانيم بصورت زير بنويسيم:

در اينجا P0 قيمت سهام شركت در حال حاضر، k نرخ بازده مورد انتظار سهام شركت و D1 سود سهام مورد انتظار سال جاري است كه يك سال بعد دريافت خواهد شد.

مثال1: انتظار مي رود سود سهام شركت نيكان در سال آتي 260 ريال و بازده مورد انتظار سهامداران از سهام شركت مزبور 13% باشد. قيمت سهام اين شركت را محاسبه كنيد.

P 0 = 260 / 13 % = 2000

بنا براين قيمت سهام شرکت 2000 ريال خواهد بود.

محاسبه قيمت سهام در مواقعي كه سود سهام با نرخ ثابت رشد مي كند :
(الگوي رشد ثابت)

در دنياي واقعي معمولا سود سهام شركتها داراي نرخ رشد هستند. براي محاسبه قيمت سهامي كه داراي نرخ رشد ثابت هستند از فرمول زير استفاده مي شود:

در اين فرمول g نرخ رشد سود سهام شركت مي باشد.

مثال2: با توجه به مفروضات سئوال قبل در صورتي كه نرخ رشد سود سهام شركت نيكان 3% باشد، قيمت سهام اين شركت را محاسبه كنيد.

P0 = 260 / 13% - 3%

محاسبه قيمت سهام در مواقعي كه سود سهام با نرخ ثابت رشد نمي كند :
(الگوي رشد متغير) :

فرمول قبل براي مواردي كاربرد دارد كه نرخ رشد سود سهام شركت ثابت باشد. اما در بسياري از مواقع نرخ رشد سود سهام شركتها ثابت نيست. در اين موارد بايد ابتدا ارزش حال سود سهام را تا زماني كه نرخ رشد آن ثابت مي شود را محاسبه نمود و سپس قيمت سهام را در دوره اي كه از آن دوره به بعد نرخ رشد سود سهام ثابت مي شود را محاسبه و با همديگر جمع نمود.

مثال3: انتظار مي رود سود سهام شركت نيكان در سال آتي 260 ريال و بازده مورد انتظار سهامداران از شركت مزبور 13% باشد. اگر سود سهام اين شركت از سال آتي به مدت 2 سال با نرخ 10% و سپس براي هميشه با نرخ 3% رشد كند، قيمت سهام اين شركت را محاسبه كنيد.

در اينجا ابتدا بايد ارزش فعلي سود سهام شركت را در سالهاي 1 ، 2 و 3 كه با سالهاي بعد تفاوت دارد را محاسبه كرده و سپس با ارزش فعلي قيمت سهام شركت در سال 3 جمع كنيم.

سود سهام مورد انتظار در سال 1 ( D1 ) 260 ريال.

سود سهام مورد انتظار در سال 2 ( D2 ) 286 يال. (260×110%)

سود سهام مورد انتظار در سال 3 ( D3 ) 315 ريال. (286×110%)

سود سهام مورد انتظار در سال 4 ( D4 ) 324 ريال.( 315×103%)

اكنون ابتدا بايد ارزش فعلي سود سهام سالهاي 1 ، 2 و 3 را محاسبه و با ارزش فعلي قيمت سهام شركت در سال 3 ( P3 ) جمع كنيم.

P 0 = 324 / 10 % = 3240

P 0 = 260 / (1+13% ) + 286 /( 1+ 13%) 2 + ( 315 + 3240 / (1 +13%) 3 )= 2918

مثال4: انتظار مي رود سود سهام شركت نيكان در سال آتي 260 ريال و بازده مورد انتظار سهامداران از شركت مزبور 13% باشد. اگر سود سهام اين شركت از سال آتي به مدت 3 سال با نرخ 10% كاهش و سپس براي هميشه با نرخ 3% رشد كند، قيمت سهام اين شركت را محاسبه كنيد.

سود سهام مورد انتظار در سال 1 ( D1 ) 260 ريال.

سود سهام مورد انتظار در سال 2 ( D2 ) 234 يال. (260×90%)

سود سهام مورد انتظار در سال 3 ( D3 ) 211 ريال. (234×90%)

سود سهام مورد انتظار در سال 4 ( D4 ) 190 ريال. 211×90%)

سود سهام مورد انتظار در سال 5 ( D5 ) 196 ريال.( چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ 190×103%)

P 0 = 1 96 / 10 % = 1960

P 0 = 260 / (1+13% ) + 234 /( 1+ 13%) 2 + 211 / (1 +13%) 3 + (190+1960 / (1+13%) 4 ) = 2636

سند افتتاحيه
به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِِِ زمين و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحيه و اختتاميه همه حسابها و کتابهاست. ترازش هميشه موزون است و موجوديهايش هميشه در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اينکه کسی از قدرت لايزال او نميتواند بگريزد و استهلاک انباشته محاسبه نميکند گويا که در حوزه حسابداری او چيزی بی ارزش نميشود. به کسی ماليات نميدهد و از کسی به ناحق چيزی نميگيرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هيچ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقيب. هيچ تلفيق و ادغام و ترکيبی در حوزه شخصيتش تعريف شدنی نيست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغيير ناپذيرند. حسابداريش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعريف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصيتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر ميگيرد. تداومش يک فرضيه نيست يک فرض و حقيقتی محض است. مديريتش حسابداری است و حسابداري اش مديريت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم ميرسد و چيزی در آن از قلم نمي افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهميت مي چرخد و سرمايه بندگان اميدواری به اوست. و همان است که رهايی بخش آنان از حساب و کتابش خواهد بود، آنجا که مستجاب مي گرداند دعای برترين انسانها را در حق همه عالم که
الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک

میدانم که این وبلاگ (یا حرکت یا هر آنچه که میتوان بر آن نام نهاد ) گامی بسیار کوچک است ولی مهم همین حرکت است .
پس منتظر تمام عزیزان هستیم تا با یاری هم این گامهای هر چند اندک را برداریم.
نویسنده وبلاگ از دوستانی که به این وبلاگ سر می زنند تقاضا دارد در هر بازدید نظرات خود را جهت دلگرمی نویسنده و بهتر شدن وبلاگ اعلام دارند . با تشکر شانظری
[email protected]

حسابداری در اکسل چگونه است؟

نرم افزار اکسل محصول شرکت ماکروسافت است که در حسابداری کاربرد بسیار زیادی دارد و استفاده از آن در تهیه گزارشات مالی و سروسامان دادن حساب ها به حدی رسیده است که حسابداران می بایست به آن تسلط داشته باشند. با حسابداری در اکسل بسیاری از محاسبات مالی و پرداختی ها در عرض چند ثانیه با فرمول و توابع اکسل محاسبه می شود.

در اکسل می‌ توان از جدولی برای ثبت اطلاعات استفاده کرد و جمع ستون دریافتی، پرداختی و مانده را بدست آورد. در این مقاله کاربرد اکسل در حسابداری و نحوه استفاده از آن را برای بهبود محاسبات مورد بحث قرار می دهیم و همچنین در مورد دوره های اکسل نیز شما را راهنمایی خواهیم کرد.

کاربرد اکسل در حسابداری چیست؟

نرم افزار اکسل ابزار اصلی بسیاری از شرکت­ های حسابداری است که برای کمک در تعیین نیاز سیستم و تغییراتی که باید اعمال شود، مورد استفاده قرار می گیرد. اکسل به عنوان یکی از پایه های اصلی در بسیاری از صنایع محسوب می شود و برای تجزیه و تحلیل مالی، جمع آوری اعداد و داده­ های چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ غیر عددی، مدیریت بودجه، پیش بینی و مدل سازی عملکرد مالی استفاده می شود.

به طور کلی دلایل اهمیت و کاربرد نرم افزار اکسل در حسابداری عبارتند از:

 • امکان طبقه بندی و مرتب کردن داده ها با عناوین متفاوت
 • امکان ایجاد نمودارها و گراف بر اساس اطلاعات موجود
 • امکان انجام محاسبات مسائل مالی شخصی
 • امکان انجام محاسبات چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ مسائل مالی شخصی مانند محاسبه شارژ شرکت و ساختمان های مسکونی
 • امکان تنظیم کاربرگ های مهم حسابرسی ماهیانه‌
 • کنترل انبار و شمارش موجودی کالا
 • ایجاد داشبوردهای مدیریتی و گزارش
 • محاسبه هزینه ها و نحوه‌ تخصیص آن‌
 • امکان استفاده از توابع تعریف شده در اکسل
 • تهیه و تنظیم انواع گزارشات مالی
 • امکان تنظیم جداول لیست حقوق و دستمزد، استهلاک دارایی
 • امکان کنترل کردن انبار و موجودی آن
 • فهرست مشتریان به همراه تاریخ خرید و مبلغ خرید آن ها
 • فهرست هزینه‌های انجام شده در طول ماه
 • فهرست مبالغ درآمد ماهیانه خانواده از محل‌های متفاوت

برخی از توابع مهم اکسل برای استفاده در امور حسابداری

امروزه موارد مهمی که حسابداران ارشد و کاربلد باید مدنظر قرار دهند، همراه شدن با تکنولوژی و به روز بودن خود است. برای حسابداران حرفه ای، تسلط بر اکسل اهمیت زیادی دارد و اگر یک حسابدار بر اکسل تسلط داشته باشد، کارهای خود را می تواند با دقت و سرعت بالایی انجام دهد.

توابع مهم اکسل برای استفاده در امور حسابداری

برخی از توابع مالی، برای حسابداری در اکسل وجود دارند که انجام محاسبات را آسان تر می کنند. توابع نرم‌افزار اکسل چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ یکی از نقاط قوت این نرم‌افزار است. برای استفاده از آن‌ها کافی است در محیط اکسل از برگه‌ Formula گزینه Financial را انتخاب کنید تا بتوانید لیست توابع موجود را مشاهده کنید.

در ادامه تعدادی از توابع مهم مالی و حسابداری در نرم افزار اکسل را با هم بررسی می کنیم:

 • ACCRINT: برای محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق
 • ACCRINTM: برای محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق
 • DB: محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین
 • FV: محاسبه ارزش آتی سرمایه‌گذاری‌ها
 • HLOOKUPT: این تابع برای جستجوی سطری استفاده می‌شود.
 • IPMT: محاسبه اقساط مربوط به بهره
 • IRR: محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری
 • MIRR: محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه
 • NPV: محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری
 • NPER: محاسبه تعداد دوره‌های موردنیاز برای سرمایه‌گذاری
 • PV: محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری – اقساط مساوی
 • PMT: محاسبه اقساط وام
 • PPMT: محاسبه اقساط مربوط به اصل وام
 • RATE: محاسبه نرخ بهره برای پرداخت
 • SLN: محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم
 • SYD: محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات
 • XNPV: محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری برحسب تاریخ
 • XIRR: محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ

در موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم دوره‌های متفاوتی برای آموزش اکسل و آموزش حسابداری وجود دارد که می‌توانید با توجه به نیاز خود در کسب و کار در آن‌ها شرکت کرده و دانش خود را افزایش دهید.

چرا باید در دوره های آموزشی اکسل شرکت کنیم؟

اکسل جز اولین و ساده ترین نرم‌افزارهای حسابداری است، که تسلط در آن لازمه کار حسابداری خواهد بود. برای متخصص شدن در حوزه حسابداری و وارد شدن به بازار کار، علاقمندان و دانشجویان رشته حسابداری، باید بتوانند از قابلیت های نرم افزار اکسل به خوبی استفاده کنند. هم چنین افرادی که در زمینه حسابداری کار می کنند، برای ارتقای شغلی، به آموزش نرم افزار اکسل نیاز دارند. به این منظور می توانید در دوره های اکسل موسسه همکاران سیستم، شرکت کنید و از در صنعت خود متخصص شوید.

به طور کلی دلایل شرکت در دوره های آموزشی اکسل به شرح زیر است:

 • امکان وارد کردن اطلاعات از نرم افزار های حسابداری به اکسل وجود دارد.
 • اکسل خطاهای محاسباتی را به طرز چشم گیری کاهش می دهد.
 • اکسل سرعت محاسبات را افزایش می دهد.

آموزش اکسل مقدماتی در حسابداری

نرم افزار اکسل به کاربر اجازه می دهد با استفاده از فرمول ها و توابع، محاسبات سخت و پیچیده را به صورت اتوماتیک انجام دهد. موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، برگزار کننده انواع دوره های آموزش اکسل است که در دو بخش مقدماتی و پیشرفته زیر نظر برترین اساتید حسابداری و متخصص، دوره های خود را برگزار می کند.

حسابداری در اکسل

با شرکت در دوره های آموزش اکسل مقدماتی، شما می توانید بدون هیچ پیش نیازی در این کلاس ها شرکت کنید و با یادگیری مهارت حسابداری در اکسل وارد بازار کار شده و کسب درآمد داشته باشید.

آموزش اکسل پیشرفته در حسابداری

در دوره های آموزش اکسل پیشرفته در حسابداری، سایر مطالب آموزشی پیشرفته تر و حرفه ای تر به شما آموزش داده می شود و شما برای ورود به بازار کار و قبول پروژه های حرفه ای آماده خواهید شد.

پس اگر شما تا حدودی با نرم افراز اکسل آشنایی دارید ولی ایراداتی در حین کار با این نرم افزار دارید، می توانید در این کلاس شرکت کنید تا مهارت های خود را ارتقا بخشید.

سخن آخر

از بین نرم افزارهای office، اکسل یک ابزار فوق العاده قدرتمند و کاربردی برای انجام عملیات و محاسبات حسابداری و ریاضی است. از اکسل علاوه بر سازمان‌دهی داده‌ها، برای نگهداری و پردازش داده‌ ها و رسم نمودار نیز استفاده می‌ شود. کار با اکسل از همه بیشتر به حسابداران توصیه می شود، زیرا در کار خود عمدتا با محاسبات ریاضی سروکار دارند و ابزارها و توابع اکسل باعث می شود کار ساده تر و البته دقیق‌ تر پیش برود.

اگر می خواهید در کلاس های آموزشی حسابداری اکسل مقدماتی و پیشرفته شرکت کنید، می توانید با همکاران ما در موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم تماس بگیرید تا کامل شما را راهنمایی کنند.

نحوه محاسبه ارزش حال خالص (npv) اقساط وام با اکسل به زبان آدمیزاد!

می‌خواهید وامی بگیرید و قصد دارید بدانید که آیا گرفتن این وام به سود شما هست یا نه. برای تشخیص این که گرفتن این وام برای شما صرفه اقتصادی دارد یا خیر، مهم‌ترین کار محاسبه ارزش حال خالص یا npv آن وام است. در این نوشته اول توضیح می‌دهیم که npv چیست و بعد نحوه محاسبه آن را با اکسل توضیح چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ می‌دهم. سعی کرده ام تا جایی که ممکن است توضیحم به زبان ساده باشد و حتی اگر از ریاضیاتش هم سر در نیاورید، بتوانید از مقاله استفاده کنید.

ارزش حال خالص (NPV) یعنی چه؟

ارزش حال خالص، یعنی این که یک (گروه) درآمد یا هزینه‌ای که در آینده دارید، همین الان چقدر می‌ارزد.

مثال: من از شما می‌پرسم ۱۰۰ هزار تومان الان را می‌خواهید یا یک چک ۱۱۰ هزار تومانی به تاریخ یک سال بعد را؟ شما با خودتان حساب می‌کنید که من اگر الان صد هزار تومان بگیرم و آن را در بانکی بگذارم که بیست در صد سالانه سود می‌دهد، سال بعد همین موقع ۱۲۰ هزار تومان دارم. و برای همین ۱۰۰ هزار تومان الان را انتخاب می‌کنید.

حال از شما می‌پرسم ۱۰۰ هزار تومان الان را می‌خواهید یا چک ۱۳۰ هزار تومانی یک سال بعد را؟ شما بعد از محاسبه‌ای مشابه، از ۱۰۰ هزار تومان الان می‌گذرید و چک را از من می‌گیرید.

شما در واقع ارزش حال خالص دارایی‌های آینده را به صورت ذهنی با ارزش حال دارایی نقدی فعلی مقایسه کرده و دست به انتخاب زده اید.

اما همیشه محاسبه‌ها به این سادگی نیست. فرض کنیم بانک به شما می‌گوید من الان ۵۰ میلیون تومان به تو وام می‌دهم. تو هم در عوض به مدت سه سال، یعنی با اقساط ۳۶ ماهه، ماهی یک میلیون و ۸۵۰ و هزار تومان باید قسط بدهی.

حالا شما برای این که بدانید گرفتن این وام برایتان صرفه دارد یا خیر، باید ارزش حال خالص تمامی اقساطی را که در آینده پرداخت خواهید کرد را محاسبه کنید و مقدار آن را با این ۵۰ میلیونی که امروز دستتان را می‌گیرد مقایسه کنید. اگر ارزش حال اقساطتان از این ۵۰ میلیون بیشتر شد، باید بدانید که ارزش قسطی که پرداخت می‌کنید، از وامی که می‌گیرید بیشتر است و بهتر است بی‌خیالش بشوید. اما اگر ارزش حال اقساط از مقدار وامتان کمتر یا برابر شد، می‌توانید اقدام به گرفتن این وام کنید.

محاسبه ارزش حال خالص بر پایه این حقیقت است که یک دارایی، در طول دوره‌های مختلف زمانی، ارزشی متفاوت دارد. و مبنای محاسبه ارزش حال خالص، مفهومی است که آن را بسته به موقعیت، نرخ بهره، نرخ سود، نرخ مشارکت، نرخ تنزیل و … می‌نامند. پایه همه این مفاهیم، یکسان است و آن این است ارزش یک دارایی یا هزینه که در دوره‌های آتی محقق می‌شود، با ارزش همان دارایی در زمان حال، چه میزان متفاوت است.

فرمول ارزش حال خالص یا NPV

ما اینجا زیاد با فرمول و ریاضیات کاری نداریم و این‌ها را به اکسل‌ خواهیم سپرد. اما برای این که بدانید پشت داستان چیست، فرمول ارزش حال خالص را برایتان آورده ایم. اگر یک درآمد یا هزینه داشته باشیم که قرار باشد در زمان t آن را کسب یا هزینه کنیم، ارزش حال خالص آن درآمد به شکل زیر محاسبه می‌شود:

 • Rt: درآمد یا هزینه‌ای است که در زمان t اتفاق خواهد افتاد.
 • i: نرخ تنزیل، یا نرخ بهره طی هر دوره زمانی است.
 • t: زمان اتفاق افتادن هزینه است.

مثال: اگر قرار است دو سال بعد مبلغ یک میلیون تومان برای چیزی پرداخت کنیم یا از جایی دریافت نماییم، و با فرض این که نرخ چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ بهره را سالانه ۲۰ درصد، یعنی ۰.۲ در نظر بگیریم، آن یک میلیون تومان، امروز حدود ۶۹۵ هزار تومان می‌ارزد:

مثال محاسبه ارزش حال خالص

حالا اگر با جریانی از درآمدها (مثل حقوق ماهانه) یا جریانی از هزینه ها (مثل اقساط یک وام) طرف باشیم، ارزش حال آن جریان درآمدی یا هزینه‌ای، مجموع ارزش حال هر کدام از آن‌ها خواهد بود:

فرمول ارزش حال خالص جریان درآمد یا هزینه

محاسبه ارزش چگونه ارزش فعلی خالص را محاسبه کنید؟ حال خالص با اکسل

روش‌های مختلفی را در اکسل می‌توان برای محاسبه ارزش حال خالص استفاده کرد که مبنای کار همگی بر اساس فرمول‌های ارائه شده در بالا است. اما ساده‌ترین روش، استفاده از تابع NPV است. نحو (syntax) این فرمول به شکل زیر است:

در تابع NPV، نرخ تنزیل را به عنوان پارامتر اول، و جریان پرداختی‌های آینده را به عنوان پارامتر دوم وارد می‌کنیم.

توجه: تواتر نرخ تنزیل باید با تواتر جریان‌های پرداختی آینده یکسان باشد. یعنی اگر پرداخت‌ها ماهانه است،‌ نرخ تنزیل را نیز باید به صورت ماهانه محاسبه و وارد فرمول نمایید. برای تبدیل نرخ تنزیل (نرخ سود)‌ سالانه به ماهانه، کافی است آن را به ۱۲ تقسیم کنیم.

مثالی برای محاسبه ارزش حال خالص با اکسل

فرض کنید بانکی ۵۰ میلیون تومان وام می‌دهد که دارای اقساط ۳۶ ماهه است و در هر قسط باید ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان پرداخت کنید. یعنی شما باید در طول ۳ سال، ۶۴،۸۰۰،۰۰۰ به بانک پس بدهید. بانک ادعا می‌کند که سود سالانه ۱۸ درصدی از شما دریافت می‌کند.

حال ما مجموع ارزش حال خالص تمامی اقساطی که قرار است در آینده پرداخت کنیم را بر مبنای نرخ سود سالانه ۱۸ درصد محاسبه می‌کنیم. ابتدا باید نرخ ماهانه را به دست آوریم:

اکنون به سراغ اکسل می‌رویم. ابتدا در یک ستون، ۳۶ بار مقدار قسطمان یعنی ۱،۸۰۰،۰۰۰ را زیر هم تکرار می‌کنیم. دلیل این امر این است که ما طی ۳۶ ماه، این مبلغ ثابت را قرار است قسط بدهیم.

نکته: در بعضی از وام‌ها، ممکن است مقدار قسط با گذشت زمان متفاوت باشد. یا در ماه‌های اول لازم نباشد قسط بدهید. بنابراین، مقدار هر قسط می‌تواند در این ستون متفاوت باشد یا اگر مثلا در ۶ ماه اول قسط نمی‌دهید، شش خانه اول ستون را صفر وارد کنید.

سپس در خانه‌ای دیگر نرخ بهره ماهانه را وارد می‌کنیم که از تقسیم نرخ بهره سالانه به ۱۲ به دست آورده ایم و در خانه‌ی بعدی، فرمول NPV را وارد می‌کنیم. مطابق شکل زیر، برای پارامتر اول، آدرس خانه نرخ بهره ماهانه را می‌دهیم، یک ویرگول تایپ می‌کنیم و برای پارامترهای بعدی، کل ستون پرداختی‌هایمان را کشیده و انتخاب می‌کنیم. با زدن دکمه اینتر و انجام محاسبه، ارزش حال این پرداختی‌ها معادل ۴۹،۷۸۹،۲۳۱ تومان محاسبه خواهد شد.

وام را بگیرم یا نه؟ تحلیل بر اساس ارزش حال خالص

خب، تا به اینجا متوجه شدیم که با یک نرخ تنزیل سالانه ۱۸ درصدی، این وامی که ما می‌گیریم، ارزش حالی تقریبا مساوی ۵۰ میلیون تومان دارد. اما آیا گرفتن چنین وامی برای ما صرفه اقتصادی دارد؟ پاسخ این سوال برای هر کس متفاوت است. از نظر اقتصادی، اگر بتوانید این پول را در محلی سرمایه‌گذاری کنید که بازدهی بیش از ۱۸ درصد سالانه برای شما داشته باشد، شما از گرفتن این وام منتفع خواهید بود.

بگذارید کمی دقیق‌تر و از منظری دیگر نگاه کنیم. فرض کنیم شما این ۵۰ میلیون را در محلی سرمایه‌گذاری می‌کنید. اگر سرمایه‌گذاری که شما با این ۵۰ میلیون تومان انجام داده‌اید، برای شما یک جریان درآمدی ایجاد می‌کند، می‌توانید ارزش حال خالص برآورد خود از آن جریان‌های درآمدی، به اضافه ارزش حال خالص برآوردتان از مانده سرمایه‌تان در آخر دوره سه‌ساله را نیز حساب کنید و مجموع آن را با NPV اقساطتان مقایسه کنید. اگر NPV بازده و مانده سرمایه‌گذاری شما از NPV اقساطی که می‌دهید بیشتر باشد، گرفتن و سرمایه‌‌گذاری این وام به نفع شماست.

نوشته شده توسط مجتبی طاهری

طراح گرافیک، وب و رابط کاربری؛ شیفته‌ی فناوری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و علاقه‌مند به کسب و کار، بازاریابی و تبلیغات الکترونیک و عاشق سفر و طبیعت

چگونه فروش خالص را محاسبه کنیم

فروش خالص

فروش خالص همان چیزی است که بعد از بازده، بازدهی و تخفیف فروش از فروش خالص کم می شود. در واقع فروش خالص کل مبلغ درآمد گزارش شده به وسیله یک شرکت در سود و زیان آن می باشد. این فروش قسمتی از درآمد یک واحد اقتصادی می باشد و بعد از کم کردن بازده، کمک هزینه محصولات معیوب و تخفیف های فروش به دست می آید. به این صورت که همه موارد فروش و کسورات مربوطه در یک مورد جمع می شوند. فروش ناخالص را باید در یک ردیف دیگر و جداگانه از خالص فروش نشان دهید، به دلیل اینکه کسر قابل توجهی از فروش ناخالص وجود دارد. اگر چنانچه این کسر در صورت مالی پنهان شده باشد، در صورت حساب اطلاعات اصلی برای کیفیت معاملات فروش از دست می رود.

بهترین روش برای انجام این کار، گزارش فروش ناخالص و همه تخفیفات فروش می باشد، بعد شماره خالص فروش را ذکر کنید. در این روش کاملا مشخص می شود که در چه زمانی تغییر در کسر فروش، تخفیف زیاد بیش از حد، بازاریابی و دیگر تغییرات در کیفیت فروش انجام شده است. توجه داشته باشید که، مستندات صورت مالی باید دارای استدلال و دلیل برای تخفیف های بزرگ در فروش باشد.

بیشتر سرمایه گذاران و تحلیل گران در زمان تحلیل سلامت یک واحد اقتصادی، فروش خالص را به صورت سود و زیان بررسی می کنند و مشخص می شود که می توانند در این واحد اقتصادی سرمایه گذاری داشته باشند و یا این سرمایه گذاری را انجام ندهند. محاسبه فروش خالص برای آینده نگری و سودآوری کسب و کارها بسایر مهم می باشد و در صورت آشنا نبودن نسبت به این روش می توانید از حسابداران متخصص در این زمینه کمک و مشورت بگیرید.

یک حسابدار با تجربه می تواند در این زمینه برای کسب و کار شما بسیار مفید باشد و به شما و آن واحد اقتصادی کمک فراوانی داشته باشد.

فرمول فروش خالص:

یکی از راه های مؤثر برای فروش، روش محاسبه فروش خالص در هر یک از شرکت ها می باشد. مقایسه‌ بین‌ ارزش تمام‌ شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌ باید به‌ صورت جداگانه‌ برای هریک‌ از اقلام‌ موجودی‌ انجام‌ شود. اگر این‌ کار عملی‌ نباشد، باید گروههای‌ کالا و یا کالای‌ مشابه‌ را جمعاً در نظر بگیرید.

فروش خالص مجموع فروش ناخالص یک شرکت منهای بازده، کمک هزینه و تخفیف آن شرکت می باشد. به همین دلیل، فرمول فروش خالص به شرح ذیل می باشد:

فروش خالص = فروش ناخالص – بازده – کمک هزینه – تخفیف

زمانی که اختلاف بین فروش ناخالص و خالص یک واحد اقتصادی، بیشتر از متوسط ​​صنعت باشد، ممکن است که آن واحد تخفیف های بالاتری را ارائه دهد و یا بازدهی بیش از حد نسبت به رقبای صنعت خود تجربه کند.

فروش خالص

فروش خالص شامل چه مواردی می شود:

فروش خالص برابر با فروش ناخالص منهای بازده فروش، کمک هزینه و تخفیف می باشد.

فروش ناخالص هم برابر با فروش های تنظیم نشده یک تجارت قبل از تخفیف، کمک هزینه و بازده مانند: پول نقد، کارت اعتباری، کارت نقدی و فروش اعتبار تجاری می باشد.

 • بازده: بازگشت کالا برای بازپرداخت می باشد و فروش ناخالص با مبلغ استرداد کم می شود.
 • کمک هزینه ها: کاهش قیمت کالاهای معیوب و آسیب دیده می باشد و فروش ناخالص با توجه به میزان کمک هزینه ها کم می شود.
 • تخفیفات: این تخفیفات در صورت پرداخت تا زمان مشخص با توجه به شرایط تعیین شده برای تخفیف، با کم شدن موجودی فاکتور به عنوان مشتریان پاداش داده می شود.

فروش خالص و یا خالص ارزش فروش، در واقع یک روش محاسباتی می باشد که شرکت ها در دوره های مالی برای بررسی سوددهی کسب و کارشان از این روش استفاده می کنند. با شناخت روش محاسبه فروش خالص می توانید فروش خالص یا خالص ارزش فروش را برای کسب و کارها محاسبه کنید و به سوددهی بالا برسید.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله راهنمای ثبت نام کد اقتصادی را به شما پیشنهاد می کنیم.

نرخ تنزیل چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ تنزیل چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ تنزیل (Discount rate) می‌توان به زبان ساده به این صورت که مقدار نرخ تنزیل درواقع میزان افتی است که ارزش یک سرمایه در طول زمان نسبت به ارزش امروز آن تجربه می‌کند، تعریف کرد. در این مقاله از اکو ساختمان در ابتدا به تعریف نرخ تنزیل پرداخته‌ایم و در ادامه درباره متغیرهای آن و پارامترهای مؤثر بر آن صحبت شده است.

تنزیل چیست؟

تنزیل در حقیقت روشی است که برای تخمین زدن ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در دوره‌های زمانی مشخصی در آینده قابل دریافت و دسترسی هستند، استفاده می‌شود. پایه تئوری و منطق این روش بر این حقیقت استوار است که «هر یک ریال امروز، بیشتر از یک ریال فردا ارزش دارد.»

دلایل مختلفی که ازاین‌بین می‌توان به وجود تورم، استهلاک دارایی، قانون‌گذاری‌های جدید، هزینه نگهداری پول و دیگر موارد ازاین‌دست اشاره کرد؛ بر حق بودن این ادعا کامل واضح به نظر می‌رسد. از سوی دیگر می‌توان این‌طور توضیح داد که تنزیل راهی برای به‌روز کردن ارزش پولی است که در آینده می‌توانیم آن را به دست آوریم.

نرخ تنزیل چیست؟

حالا که با مفهوم تنزیل آشنا شدیم، در ادامه به نرخ تنزیل که موضوع اصلی این مقاله است و همینطور مشخصه‌ای است که در مطالعات امکان سنجی و طرح‌های توجیهی به آن توجه می‌شود، پرداخته می‌شود.

با توجه به این که هزینه‌های مربوط به هر پروژه در طول سال‌های مختلفی انجام می‌شود و همچنین درآمدهای مربوط به آن سرمایه گذاری هم در طول سال‌های مختلف تحقق یافته و به دست می‌آید. نتیجه می‌شود که خواسته یا ناخواسته، اختلاف زمانی میان هزینه‌ها و درآمدها به وجود می‌آید. در واقع همین اختلاف زمانی است که نهایتاً باعث می‌شود، ارزش واقعی هر واحد پول برای انجام هزینه‌ها و یا درآمد به دست آمده در هر دو سال مختلف با هم در ارزش، اختلاف داشته باشد.

درصورتی‌که یک سال خاص به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شود، نرخ تنزیل یا به عبارت دیگر حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار (MARR) در واقع همان نرخی است که با استفاده از آن می‌توانیم ارزش واقعی هزینه‌هایی که در سال‌های مختلف انجام شده‌اند و یا درآمدهایی که در سال‌های مختلف به دست آمده‌اند را در آن سالی که به عنوان سال مبنا تعریف کرده‌ایم، محاسبه کنیم.

با توجه به توضیحات بالا می‌توان نرخ تنزیل را به‌صورت نرخی که افراد، شرکت‌ها و یا بخش عمومی مایل‌اند تا هزینه‌ها و منافع موجود را با هزینه‌ها، در آینده معاوضه کنند تعریف کرد. این موضوع ریشه در ماهیت تنزیل دارد که به هزینه فرصت سرمایه و قابلیت آن در انجام سرمایه‌گذاری و کسب سود بازمی‌گردد.

درواقع تنزیل فرایندی مالی است که مبنای تحلیل بین زمانی در حوزه‌های مالی و اقتصادی قرار می‌گیرد. بدین صورت که با تبدیل مقادیر ریالی هزینه‌ها و عایدی‌ها در مقاطع زمانی مختلف به ارزش حال و یا بالعکس، این مقادیر را با یکدیگر مقایسه می‌کند.

نرخ تنزیل در بازار مسکن را می‌توان اینگونه تفسیر کرد. فردی را در نظر بگیرید که با رونق گرفتن بازار مسکن مقداری از سرمایه خود را از بازار بورس و سپرده‌های بانکی به بازار مسکن منتقل می‌کند. نرخ تنزیل در این سرمایه گذاری با رشد قیمت مسکن در سال‌های آینده، ثابت ماندن نرخ‌های بهره بانکی، با رکود مواجه شدن بازار بورس و استهلاک مسکن و کاهش ارزش پول رایج می‌توان بسیار کمتر از زمانی باشد که فرد سرمایه خود را در بانک یا در بازار بورس سرمایه گذاری کرده بود. نرخ تنزیل در این سرمایه گذاری کاهش پیدا می‌کند و به اصطلاح سرمایه گذاری اقتصادی به نظر می‌رسد.

نرخ تنزیل بر اساس منطق نرم افزاری

نرخ تنزیل (Discounting Rate) یا همان هزینه سرمایه (Cost of Capital)، برای آورده هر سرمایه گذار (Equity Capital) در هر پروژه و طرحی به طور اختصاصی و به تناسب سطح ریسک آن پروژه تعیین می‌شود. به این شکل که هر چقدر سطح ریسک مربوط به یک پروژه یا طرح بیشتر باشد، نرخ تنزیل که در واقع نشانگر حداقل سطح بازدهی مورد انتظار است، به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.

جدول نرخ تنزیل

در جدول زیر ارزش ۱۰۰۰ ریال طی سال‌های متفاوت با نرخ تنزیل جداگانه آمده است. در این جدول، نوسان نرخ تنزیل در کنار نوسان دوره زمانی که موجب تغییر ارزش حال محاسبه شده، دیده می‌شود. در جدول نرخ تنزیل اهمیت دو عنصر زمان و نرخ را در فرایند تنزیل خاطرنشان می‌کند؛ به این صورت که نتیجه تنزیل از این دو عنصر تبعیت می‌کند، لذا هرگونه لغزش در تعیین نرخ تنزیل از سوی محقق و تحلیلگر می‌تواند در نتیجه گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط بر آن تأثیرگذار باشد.

جدول نرخ تنزیل

فرمول نرخ تنزیل

پایه و اساس تجزیه و تحلیل‌های مالی درک مفهوم این جمله است که هر رقم پیش بینی نشده برای جریانات نقدی در سال‌های آینده برابر یک سرمایه گذاری با نرخ سود سالانه در زمان حال است. در تجزیه و تحلیل‌های مالی برای حذف عامل زمان در محاسبات، ارزش جریانات نقدی که در سال‌های آینده کسب می‌شود با استفاده از ضریب تنزیل (i+1) به ارزش روز تبدیل می‌شود.

معمولاً نرخ تنزیل در یک طرح سرمایه گذاری که برای محاسبه ارزش فعلی هزینه‌ها و درآمدهای پیش بینی نشده برای سال‌های آتی طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد، معادل حداکثر نرخ سود بدون ریسک (نرخ سود سپرده بلند مدت بانکی و یا اوراق مشارکت) به اضافه چند درصد برای پوشش ریسک سرمایه گذاری است.

نرخ تنزیل که از آن می‌توان به عنوان یک استاندارد شاخص مالی نام برد، تابعی از زمان، مکان و صنعت مورد بررسی است و در شرایط مختلف با در نظر گرفتن مجموع موارد تأثیر گذار بر آن تعیین و در محاسبات از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

فرمول نرخ تنزیل

نرخ تنزیل در ایران

نرخ تنزیل در طرح‌های سرمایه گذاری در ایران با استفاده از فرمولی که در بالا به آن اشاره شده برآورد می‌شود.

(Rf) در این فرمول برابر نرخ سود اوراق مشارکت ارزی و همینطور تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش انرژی است که برابر ۸ درصد است.

(RPm) با توجه به معادله چهار این مؤلفه نرخ بازدهی اوراق بهادار در بازار بورس تهران است که طی آمار مربوط به ۵ سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.

برای به دست آوردن نرخ تنزیل در محاسبات دلاری رقـم ۲۴ درصـد را پـس از کسـر تـورم داخلـی (طبـق اعـلام بانـک مرکـزی میـانگین نـرخ تـورم ایـران طـی ۵ سـال گذشـته ۲۰ درصـد بـوده اسـت) و اضـافه نمـودن نـرخ تـورم امریکـا (بـه دلار ۲) (درصد طی ۵ سال گذشته ۸ از) درصد نرخ بهره بـدون ریسـک کـم می‌کنیم. بـا انجـام ایـن محاسـبه میـزان حاشـیه سـود بازار معادل منفی ۲ درصد خواهد بود.

فرمول نرخ تنزیل در ایران

(RPi) به دلیل عـدم وجـود اطلاعـات شـفاف در خصـوص میـزان بـازدهی سـرمایه گـذاری در بخـش بالادسـتی نفـت و گـاز در ایـران، حساسـیت سـنجی ایـن متغیـر بـا اعمـال دامنـه تغییرات مثبت و منفی ۳ درصد انجـام گرفتـه اسـت. بـا تقریبـی معـادل ۳ درصـد بالاتر و پایین‌تر از بازدهی بازار در نظر گرفته شده است.

(RP) بـا در نظـر گـرفتن ارقـام رتبـه بنـدی ریسـک اعتبـاری کشـورها و مقایسـه کشـورهایی بـا اقتصـاد مشـابه ایـران رقم (CRP) برای ایران، معادل ۷ درصد برآورد می‌گردد. (i) بــا توجــه بــه ارقــام فــوق بــا در نظــر گــرفتن (RP) معــادل ۳ درصــد، رقــم نــرخ طبــق معادلــه (۳) تنزیــل برابــر اســت.

فرمول نرخ تنزیل در ایران

بــدیهی اســت در صــورت لحــاظ رقــم (RPi) رقم تنزیل به ترتیب معادل ۱۳ و ۱۰ درصد خواهد بود.

تفاوت نرخ تنزیل با نرخ بهره

نرخ تنزیل در بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است زیرا به وسیله آن می‌توان ارزش آتی شرکت‌ها را بر اساس وجوه نقد آن در آینده تخمین زد. نرخ بهره با ریسک به دست آمدن جریان وجوه نقد آتی رابطه مستقیم دارد یعنی هرچه ریسک به دست آمدن وجوه نقد آتی بیشتر باشد نرخ تنزیل نیز بزرگ‌تر است.

سخن آخر

بــا در نظــر گــرفتن شــرایط کنــونی بــه لحــاظ نــرخ بهــره ارزی، نــرخ تــورم داخلــی، نــرخ بــازدهی بــازار و ریســک اعتبــاری ایــران، نــرخ تنزیــل جهــت محاســبه ارزش فعلــی خــالص طرح‌های سرمایه‌ای، در محــدوده ۱۰ تــا ۱۶ درصــد بــرآورد می‌شود. بــدیهی اســت در صــورت تغییــر شــرایط بــه لحــاظ اقتصــادی، سیاســی و … کــه منجــر بــه تغییــر در هــر یــک از اجــزای محاســبه نــرخ تنزیــل در فرمــول بالا گــردد، رقــم نــرخ تنزیــل تغییر خواهد نمود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.